Câu 2 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 2 . a) Hình MNPQ là hình bình hành vì : – Đáy MN = đáy PQ = 7 ô và MN // PQ (dấu // đọc là song song). b) Hình MNPQ là hình thoi vì 4 cạnh : MN, NP, PQ và QM bằng nhau. Loading... c) Vậy hình MNPQ là hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau nên cũng là hình thoi. Câu c cũng đúng. Hoặc : Từ câu a) và b) suy ra câu c) cũng đúng. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Câu 2 . a) Hình MNPQ là hình bình hành vì :

– Đáy MN = đáy PQ = 7 ô và MN // PQ (dấu // đọc là song song).

b) Hình MNPQ là hình thoi vì 4 cạnh : MN, NP, PQ và QM bằng nhau.

Loading…

c) Vậy hình MNPQ là hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau nên cũng là hình thoi. Câu c cũng đúng.

Hoặc : Từ câu a) và b) suy ra câu c) cũng đúng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: