Câu 14 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

Câu 14. a) Diện tích các hình 1 ,2 , 3 , 4 bằng nhau vì đều là hình thoi có đường chéo lớn là 6 ô, đường chéo nhỏ là 3 ô và là : 3 x 6 : 2 = 9 (ô vuông), b) Diện tích phần còn lại của hình 13 bằng tổng diện tích hai hình thoi bằng nhau trừ đi tổng diện tích hai hình 2 và 3. Loading... Tổng diện tích hai hình thoi ABCD và CKXY là : 6 x 12 : 2 x 2 = 72 (ô vuông) Diện tích phần còn lại của hình 13 là...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 14. a) Diện tích các hình 1 ,2 , 3 , 4 bằng nhau vì đều là hình thoi có đường chéo lớn là 6 ô, đường chéo nhỏ là 3 ô và là :

3 x 6 : 2 = 9 (ô vuông),

b) Diện tích phần còn lại của hình 13 bằng tổng diện tích hai hình thoi bằng nhau trừ đi tổng diện tích hai hình 2 và 3.

Loading…

Tổng diện tích hai hình thoi ABCD và CKXY là :

6 x 12 : 2 x 2 = 72 (ô vuông)

Diện tích phần còn lại của hình 13 là :

72 – 9 x 2 = 54 (ô vuông)

Tổng diện tích 4 hình : 1 , 2 , 3 , 4 so với diện tích phần còn lại của

Trả lời : a ) Bằng nhau

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: