Câu 11 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 11. a) Hai hình thoi ABIH và LDEG có hai đường chéo đôi một bằng nhau : 6 và 18 ô nên diện tích của chúng bằng nhau.

Hình thoi LCIK có đường chéo đôi một bằng frac{1}{2} đường chéo của hình thoi ABIH và LDEG nên diện tích hình thoi ABIH (hoặc hình thoi LDEG) gấp 4 lần diện tích hình thoi LCIK.

Diện tích hình ABCDEGKH bằng diện tích hình thoi ABIH cộng diện tích hình thoi LDEG trừ diện tích hình thoi LCIK nên là :

Loading…

4 + 4 – 1 = 7 (lần SLCIK )

Vây, diên tích hình thoi LCIK bằng frac{1}{7} (SXBCDEGKH )

b) Hai hình thoi ABLH và ICDE cùng có đường chéo đôi một bằng nhau nên diện tích của chúng bằng nhau.

Hình thoi ABLH có đường chéo đôi một gấp 3 lần đường chéo hình thoi IKLG nên diện tích hình thoi ABLH (hoặc hình thoi ICDE) gâp diện tích hình thoi IKLG là :

3 x 3 = 9 (lần)

Diện tích hình ABKCDEGH bằng tổng diện tích hai hình thoi ABLH và ICDE trừ diện tích hình thoi IKLG nên là :

9 + 9 – 1 = 17 (lần SIKLG)

Vậy : SIKLG = frac{1}{17} SABKCDGH (đ. p. c. t)

Trả lơi : a) SLCIK= frac{1}{7} SABCDEGKH

b) SIKLC.=frac{1}{17} SABKCDEGH

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận