Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

| Tin mới | Tag:

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A

A. Ví dụ

Ví dụ 1. Tìm x để mỗi căn thức sau đây có nghĩa:

Căn thức bậc hai

Giải:

Ví dụ 2. Tính

Căn thức bậc hai

Giải:

Căn thức bậc hai

Ví dụ 3. Rút gọn các biểu thức sau:

Căn thức bậc hai

Giải:

Căn thức bậc hai

Ví dụ 4. Rút gọn các biểu thức sau:

Giải:

Ví dụ 5. Giải các phương trình sau:

Giải:

Căn thức bậc hai

B. Bài tập cơ bản.

Bài 2.1

Tìm x để mỗi căn thức sau đây có nghĩa:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.2

Tìm điều kiện của x để biểu thức sau đây có nghĩa:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.3

Tính:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.4

Rút gọn các biểu thức sau:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.5

Giải các phương trình sau:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

C. Bài tập nâng cao.

Bài 2.6

Tìm x để mỗi căn thức sau đây có nghĩa:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.7

Rút gọn:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2.8

Rút gọn:

Căn thức bậc hai

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận