Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 3- Toán nâng cao lớp 2

Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2 Bài 41. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính nào lớn hơn 56?A. 48 + 8B. 28 + 27C. 38 + 19D. 28 + 28 Bài 42. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Mai có 25 quyển vở. Mai đã dùng 12 quyển vở. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng?A. 37 quyểnB. 13 quyểnC. 23 quyểnD. 31 quyểnBài 43. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả...

Có thể bạn quan tâm:

Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2

Bài 41. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính nào lớn hơn 56?

A. 48 + 8 B. 28 + 27
C. 38 + 19 D. 28 + 28

Bài 42. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mai có 25 quyển vở. Mai đã dùng 12 quyển vở. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng?

A. 37 quyển B. 13 quyển
C. 23 quyển D. 31 quyển

Bài 43. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong bến có 15 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến thì trong bến còn lại 8 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô rời bến?

A. 7 ô tô B. 8 ô tô
C. 23 ô tô D. 24 ô tô

Bài 44. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a + … = a. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 0
C. 2 D. 10

Bài 45. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép trừ gọi là:

A. Số trừ
B. Số bị trừ
C. Hiệu

Bài 46. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số: 45, 46, 54, 64 là:

A. 64 B. 46 C. 54 D. 45

Bài 47. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính 59 + 9 – 7 là:

A. 62 B. 61 C. 63 D. 64

Bài 48. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quảcủa phép tính nào nhỏ hơn 56?

A. 28 + 27 B. 38+19 C. 48 + 8 D. 18 + 38

Bài 49. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính 48 + 17 + 5 là:

A. 60 B. 65 C. 70 D. 75

Bài 50. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A. 47 + 53 B. 79 + 20 C. 68 + 22 D. 65 + 25

Bài 51. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Thùng thứ nhất có 25 lít xăng. Thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng?

A. 34 lít B. 43 lít C. 44 lít D. 7 lít

Bài 52. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:

A. 65 B. 64 C. 55 D. 56

Bài 53. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép trừ 82 – 14 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 78

Bài 54. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính 73 – 28 + 39 là:

A. 41 B. 67 C. 84 D. 78

Bài 55. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính 95-59-17 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 19

Bài 56. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính 100-64 + 26 là:

A. 62 B. 67 C. 84 D. 78

Bài 57. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Nam có một số viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thì Nam còn lại 28

viên bi. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu viên bi?

A. 21 viên B. 25 viên C. 35 viên D. 53 viên

Bài 58. Có một cái cân gồm hai đĩa cân và hai quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo chỉ qua một lần cân?

Bài 59. Có một cân đĩa với hai quả cân loại 2 kg và 1 kg. Làm thế nào qua hai lần cân lấy ra được 7 kg gạo?

Bài 60. Tìm hai số có tổng bằng 25, biết số hạng thứ nhất là số có hai chữ số và có chữ số tận cùng là 8.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 08/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: