Các dạng toán về phân số – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Các dạng toán về phân số

59. a) Quy đồng mẫu số các cặp phân số sau :

b) Quy đồng mẫu số các nhóm ba phân số sau :

>>Xem đáp án tại đây

a) Quy đồng tử số các cặp phân sô” sau :

12 * 8 18 , 14 10 , 6 12 . 9 25 , 12 27 18

và — ; — và — ; — và — ; — và —- ; — và — ; — và —

9 27 17 12 8 15 18 30 28 45 36

b) Quỵ đồng tử sô” các nhóm ba phân sô” sau :

3 4 , 6 6 12 , 10 6 9 , 6 9 12 , 18

và — ; – , — và và – ; — , — và —

5 7 11 8 15 12 10 12 7 21 15 45

a) So sánh mỗi cặp phân sô” sau bằng hai cách : qui đồng mẫu số, qui đồng tử số.

3 5 2 ‘ 6 4 , 5 6 v 4 15 V 54 2 4

và — ; — và — ; — và — ; — và — ; — và — ; — và —

7 9 3 9 8 9 12 9 25 90 7 12

b) Rút gọn các phân số’ sau thành phân sô” tối giản :

135 90 24 45 270 45 126

225 ’ 126 ’ 30 ; 105 ’ 360 ’ 81 ’ 144

Tính nhanh các tổng sau

3 4 5 6 7 8 9 10
+ — + —- + — + — + — + — + —-
11 11 11 11 11 11 11 11
4 . 6 7 8 9
+ + — + — + — +
5 5 5 5 5
4 5 6 7 8 9 10 . 1 11 12 13

N 1 2

â) —- + +

11

M1 2 3

b) 4 + — + —

5 5 5

Tính nhanh :

123‘4-do/õviuìi 1Z IJ 1H- 1J a 12 12+12 12+12 12+12 12 + 12 12 12 12 12 12 12

20 300 4000

10 + 100 + 1000 + 10000

Tính nhanh :

v 1 2 5 6 10 15 24 25

— X — ; — X — ; — X — ; — X —

3 6 7 15 20 25 36

12 3 4 5 6 7 8 9

— X — X — X — X — X — X — X — X —

23456789 10

Tính nhanh :

5. 79 12 14

2 : 3 ’ 4 ‘ 4 ’ 8 : 8 ’ 13 : 13

,12 4 5 6 7 8

b)— : — : — : — : — : — : —

3 3 4 5 6 7

Một thửa mộng hình chữ nhật có chiều dài là 48 m. Chiều rộng bằng

chiều dài. Tính :

4

Chu vi thửa ruộng.

Diện tích thửa mộng.

Một tấm vải dài 50 m. Lần thứ nhất, người bán hàng bán ì tấm vải. Lần

thứ hai, neười đó bán — chỗ vải còn lại. Hỏi, tấm vải còn lại bao nhiêu mét ?

2

Một người hàng tấm bán lần thứ nhất — tấm vải. Lần thứ hai người đó

3

bán — chỗ vải còn lại thì tấm vải chỉ còn lại 8 m. Hỏi, lúc đầu tấm vải dài

4

bao nhiêu mét ?

Một người chủ trại bán gà. Lân thứ nhất người đó bán — sô gà. Lân

2

thứ hai bán — số gà còn lại thì còn 50 con gà. Hỏi số gà người đó đem bán là bao nhiêu con ?

Một cái bể nước ở khu công cộng có lắp vòi lấy nước vào bể và vòi lấy nước ra dùng. Vòi chảy vào phải chảy 5 giờ mới đầy bể. Các vòi chảy ra chảy trong 3 giờ thì bể hết nước. Trong tình trạng bể đầy nước người ta mở cả hai loại vòi, vòi chảy vào và vòi chảy ra.

Hỏi sau 3 giờ thì bể còn lại bao nhiêu nước ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận