Các dạng toán về các loại toán điển hình – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Các dạng toán về các loại toán điển hình

Tìm số trung bình cộng

71. Tìm 5 số tự nhiên liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng bằng số chẩn lớn nhất có hai chữ số.

>>Xem đáp án tại đây

72. Tìm 8 số chẩn liên tiếp có trung bình cộng của chúng là 21.

>>Xem đáp án tại đây

73. Tìm 4 số chẩn khác nhau, biết trung bình cộng của chúng là 3.

>>Xem đáp án tại đây

74. Tìm 3 số lẻ khác nhau, biết trung bình cộng của chúng là 5.

Tìm 3 số chẩn khác nhau có trung bình cộng là 4.

>>Xem đáp án tại đây

76. Có ba xe ôtô chở gạo. Xe thứ nhất chở 3 tấn 6 tạ. Xe thứ hai chở 4 tấn. Xe thứ ba chở bằng mức trung bình cộng của cả ba xe. Tính :

a) Xe thứ ba chở bao nhiêu gạo ?

b) Cả ba xe chở bao nhiêu gạo ?

>>Xem đáp án tại đây

77. Có bốn xe chở gạo. Xe thứ nhất chở 4 tấn. Xe thứ hai chở 4 tấn 5 tạ. Xe thứ ba chở 4 tấn 4 tạ. Xe thứ tự chở kém mức trung bình của cả bốn xe là 3 tạ. Hỏi :

a) Xe thứ tư chở bao nhiêu gạo ?

b) Tổng số gạo bôn xe chở là bao nhiêu ?

>>Xem đáp án tại đây

78. Bốn đứa chúng tôi chung tiền mua một đôi vợt cầu lông. Huệ góp 6 000 đồng, Hồng và tôi mỗi đứa góp 4 000.Lý góp được vượt mức trung bình của cả bôn đứa chúng tôi là 1 000 đồng. Hỏi :

a) Lý góp bao nhiêu tiền ?

b) Đôi vợt giá bao nhiêu tiền ?

>>Xem đáp án tại đây

79. Gia đình tôi có bốn người gồm : bố, mẹ, tôi và em tôi. Tuổi trung bình của cả nhà tôi là 23 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì tuổi trung bình của gia đình tôi là 17. Vậy, bố tôi bao nhiêu tuổi ?

>>Xem đáp án tại đây

80 . Gia đình tôi có bốn người là : Bố, mẹ, chị tôi và tôi. Tuổi trung bình của cả nhà tôi là 27 tuổi. Nếu không tính tuổi của chị tôi thì tuổi trung bình của cả nhà tôi là 32. Hỏi chị tôi bao nhiêu tuổi ?

>>Xem thêm đáp án tại đây

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng

81. a) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng là 39.

b) Tìm hai số chẩn liên tiếp có tổng là 66.

>>Xem đáp án tại đây

82. Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng là 104. ✓

>>Xem đáp án tại đây .

83. Tìm hai số chẩn có tổng là 116, biết rằng giữa chúng còn ba số chẩn nữa.

>>Xem đáp án tại đây

84. Tìm hai số lẻ có tổng là 166, biết rằng giữa chúng còn 10 số chẵn nữa.

>>Xem đáp án tại đây

85. Tìm hai số lẻ, biết trung bình cộng của chúng là 29 và giữa chúng còn ba sốlẻ nữa.

>>Xem đáp án tại đây

86. Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng số nhỏ nhất có ba chữ số.

>>Xem đáp án tại đây

87. Tìm hai số có tổng là 1 968, biết rằng giữa chúng có 333 số tự nhiên nữa.

>>Xem đáp án tại đây

Tìm hai số có tổng là 1 993, biết rằng số lớn .hơn số bé một số đơn vị bằng hiệu giữa số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số với số chẩn lớn nhất có ba chữ số.

Tìm hai số có tổng là 11993, biết rằng số lớn hơn số bé một số đơn vị bằng hiệu giữa số chẩn lớn nhất có bốn chữ số với số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số.

Tìm hai sô” biết tổng của chúng là 1 992 và hiệu của chúng bằng tích giữa sô” nhỏ nhất có hai chữ số với số chẩn lớn nhất có hai chữ số’.

Tìm hai sô”, biết tổng của chúng là 646 và nếu viết thêm chữ số 5 vào bên trái số thứ nhất, ta được số’ thứ hai.

Các bài toán về tổng số, hiệu sô”, tỉ sôf và các bài toán khác về tỉ sô”

Tổng của hai số là 873. Sô” lớn bằng tích giữa sô” bé và sô” chẩn lớn nhất có một chữ số. Tìm hai sô” đó.

Mẹ cho hai anh em 18 quả táo. Anh cho lại em 2 quả. Như vậy, sô” táo của em gấp đôi sô” táo của anh. Hỏi, mẹ đã cho mỗi người mấy quả táo ?

H.

Tống số tiến mừng tuối của hai anh em là 125 000 đồng. Sau khi anh mua sách hết 40000 đồng thì số tiền của em gâp ba lần sô” tiền của anh.

Hỏi mỗi người được bao nhiêu tiền mừng tuổi ?

.Tìm một số’, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó chữ số’ 4 thì ta được sô” mới và tổng của số mới với số phải tìm là 466.

Tổng của hai số là số’ nhỏ nhất có ba chữ số. số lớn bằng tích của số’ bé với số lớn nhất có một chữ số. Tìm hai số đổ.

Tuổi con cổ bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 40. Tính tuổi mẹ, tuổi con.

Tổng của ba số là 1 995. Tìm ba sô” đó, biết rằng số’ thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 2 lần số tlìứ bà.

Tìm hai số, biết tổng của chúng lắ 148 và nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số thứ nhất, ta được số thứ hai.

Cho hai số có tổng là 6 592. Nếu viết thêm vào bên phải số thứ nhất một sô” có một chữ số thì ta được số’ thứ hai. Tìm hai số đã cho.-

Cho hai sô” có tổng là 9768. Nếu viết thêm vào bên phải sô”bé một số’ có hai chữ sô” thì được số’ lớn. Tìm hai số đã cho.

Năm nay ông 60 tuổi, cháu 10 tuổi. Hỏi :

Mấy năm nữa, tuổi ông gấp 3 lần tuổi cháu

Cách nay mấy năm, tuổi ông gấp 11 lần tuổi cháu ?

Có lúc nào tuổi ông gấp 4 lần tuổi cháu không ?

Tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bô” có bây nhiêu tuần. Bô” hơn con 30 tuổi. Tính tuổi mỗi người.

Hiệu hai số là 1 956. Nếu xóa số 75 ở cuối số lớn ta được số bé. Tìm hai sô” đó.

Tìm hai sô” biết rằng nếu thêm vào số’ lớn 7 đơn vị, giảm số bé 3 đơn vị thì hiệu hai số sẽ là 105 và khi đó sô” lớn gấp bốn lần số bé.

Tìm hai số, biết số lớn gâp 12 lần số bé và nếu giảm số lớn ba lần, tăng số’ bé hai lần thì hiệu giữa sô” lớn mới và sô” bé mới là sô” chẩn lớn nhất có hai chữ sô”.

Cho hai số lẻ mà số lớn gấp ba lần số bé. Biêt giữa chúng còn có 13 sô” chẩn nữa. Tìm hai sô” đã cho.

Hiệu 2 sô” là 153. Nếu giảm số’ lớn hai lần thì thương giữa hai sô” là 5. Tìm hai số đó.

Lớp 4A có —sô” nam sinh bằng — sổ nữ sinh. Sô” nữ sinh hơn sô” nam

5

sinh 10 người. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu nam sinh, bao nhiêu nữ sinh ?

Hiệu hai số’ là 508. Nếu giảm số bé đi 2 lần thì thương giữa hai số là 6. Tìm hai sô” đó.

Hiệu hai sô” là 149. Nếu viết thêm chữ sô” 5 vào bên phải sô” bé ta được sô” lớn. Tìm hai số đó.

Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Boin năm trước, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

> 9 2 . „ V 1

Tống sô tuoi của hai anh em Hòa là 27, Biết — sô tuôi của Hòa bằng —

3

sô” tuổi của anh Hòa. Tính tuổi mỗi người.

V 1

Bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết — tuổi mẹ thì bằng — tuổi bà. Hỏi năm nay

5 4

bà bao nhiêu tuổi ?

Một giá sách có hai ngăn. Sô” sách ở ngăn dưới gấp bôn lần sô” sách ở ngăn trên. Nếu chuyển 4 quyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới thì số’ sách ở ngăn dưới sẽ gấp năm lần số sách ở ngăn trên. Tính sô” sách ở mỗi ngăn.

Một phép cộng có hai số hạng. Biết số hạng thứ hai bằng năm lần số hạng thứ nhất và tổng các số: số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai và tổng sô” bằng 1 476. Tìm phép cộng đó.

Tìm một sô” có hai chữ sô” biết rằng nếu viết thêm vào bên phải và bên trái sô” đó mỗi bên một chữ số’ 5 ta được số mới và tổng của số mới với sô” phải tìm bằng 5 544.

Cho một số, nếu viết thêm vào bên phải sô” đó một chữ số ta được sô” mới và tổng của số mới với sô” đã cho bằng 1 995. Tìm :

Số đã cho.

Chữ số viết thêm.

Cho một sô”, nếu viết thêm vào bên phải số đã cho một chữ số, ta được sô” mới. Đem số mới chia cho sô” đã cho thì còn dư và tổng các số : số bị chia, số chia, số thương và số dư là 1 728. Tìm :

Số đã cho.

Chữ số viết thêm.

Cho một số’, nếu viết thêm vào bên phải số đó một số có hai chữ số ta được số mới. Đem sô” mới chia cho số đã cho thì còn dư và tổng các số : số bị chia, sô” chia, số thương và sô” dư là 201 633. Tìm :

Số đã cho.

Sô” viết thêm.

Một phép trừ có hiệu số’ bằng bảy lần số trừ. Tổng các sô” : số bị trừ, số trừ và hiệu của chúng là 288. Tìm phép trừ đó.

Cho số’ có hai chữ số. Nếu ta viết thêm vào bên phải hoặc bên trái chính số’ đó ta được số mới. Tổng của số mới với số đã cho bằng 2 754. Tìm sô” đã cho.

Cho hai số có hai chữ số mà sô” lớn gấp bôn lần số’ bé. Nếu ta đem çhép số’ bé vào bên phải hoặc bên trái sô” lớn ta được hai số’ mới. Tổng của hai số mới đó bằng 6060. Tìm hai số đã cho.

Cho hai số’ có [ổng bằng 623. Biết số’ lớn có hàng đơn vị là 7 và nếu xóa chữ sô” hàng đơn vị của số lớn ta đượ.c sô” bé. Tìm hai sô” đã cho.

Cho hai số’ có hiệu số là 593. Sô” lớn hơn trong hai số đó có chữ sổ” hàng đơn vị là 8. Nếu xóa chữ sô” 8 đó ta được số’ bé. Tìm hai-số’ đã cho.

Cho phép trừ có hiệu số’ là 6 480. Nếu viết thêm số 45 vào bên phải sô” trừ ta được số’ bị trừ. Tìm số bị trừ của phép tính đó.

Cho phép trừ có số’ trừ là sô” có hai chữ sô”. Nếu ta viết thêm vào bên phải hay bên trái số trừ chính sô” trừ đó thì được sô” bị trừ. Hiệu sô của phép trừ là 1 900. Tìm sô” bị trừ của phép trừ đó.

Cho phép trừ có hiệu số là 4 427. Biết số trừ là số có hai chữ số và nếu viết thêm vào bên phải và bên trái số trừ mỗi bên một chữ số 4 ta được số bị trừ. Tìm phép trừ đó.

Có hai sô” mà hiệu sô” của chúng là 9 702. Nếu viết thêm hai chữ số giông nhau vào bên phải sô” bé ta được số lớn. Tìm hai số đó. Cố mây cặp sô” như thế ?

Mười hai năm nữa thì tuổi của Hòa sẽ gấp ba lần tuổi của Hòa 8 năm trước đây. Vậy, năm nay Hòa bao nhiêu tuổi ?

Cho hai số 47 và 17. Hỏi phải bớt ở mỗi số cùng một số nào để được

hai số mới có tỉ sô” là — ?

7

Cho phép chia 357 : 45. Hỏi cùng thêm vào số bị chia và số chia bao nhiêu đơn vị để được phép chia mới có thương là 5 ?

Cho hai sô” 218 và 47. Hỏi phải bớt ở số lớn bao nhiêu đơn vị và thêm vào số bế bấy nhiêu đơn vị thì được hai sô” mới có tỉ số là 4 ?

Cho một sô” khi chia số đó cho 11 hoặc 13 thì đều còn dư 7. Thương của phép chia đó cho 13 nhỏ hơn. thương của phép chia đó cho 11 là 2. TÌIĨ1 số đã cho.

Cho một số chia hết cho 143. Nếu đem sô” đó chia cho 149 thì dư 101 và thương của phép chia số đó cho 149 kém thương của phép chia đó cho 143 là 1. Tìm số đã cho.

Tôi hỏi người bạn mới quen : “Năm nay bạn bao nhiêu tuổi ?” Bạn tôi đáp : “Năm mà anh tôi bằng tuổi tôi hiện nay thì lúc đó tuổi tôi chỉ

bằng — tuổi anh tôi. Còn khi mà tôi bằng tuổi anh tôi hiện nay thì tổng sô” 4

tuổi của hai anh em tôi sẽ là 51.” Tôi tỉnh mãi không ra được tuổi của bạn tôi. Bạn có tính giúp tôi được không ?

Tỉ số giữa hai sô” bằng sô” lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hiệu của hai số đó thì bằng số lượng sô” có hai chữ số. Tìm hai số’ đó.

Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Một người làm trong 3 giờ thì được 7 sản phẩm. Hỏi người đó làm trong 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Một người thợ làm hai ngày, mỗi ngày làm 8 giờ thì được 144 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm 5 ngày, mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại ?

Một ôtô chở 3 ngày, mỗi ngày 30 chuyên thì chuyển được 360 tấn đá rải đường. Hỏi nếu xe đó chuyển 6 ngày, mỗi ngày chuyển 40 chuyên thì chuyển được bao nhiêu tấn đá cùng loại ?

Hai anh em trồng được 84 cây rau. Cứ em trồng được 3 cây thì anh trồng được 4 cây. Hỏi mỗi người trồng bao nhiêu cây rau ?

Hai người thợ chia nhau 186000 đồng tiền công. Người thứ nhất làm 5 ngày, mỗi ngày làm 9 giờ. Người thứ hai làm 6 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền công ?

Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

6 người đào 3 ngày thì xong một đoạn mương. Hỏi nếu 9 người đào đoạn mương đó thì mấy ngày sẽ xong ? (Năng suất như nhau.)

Một số giấy đủ in 6 000 quyển sách, mỗi quyển có 200 trang. Nếu số giấy đó dùng in sách mỗi qúyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển ?

Tìm hai sô” khi biết hai hiệu sô”

Hai bạn Đào và Lý đi mua giấy. Lý mua hết 8 400 đồng. Đào mua nhiều hơn Lý hai tập giấy nên phải trả 10800 đồng. Tính :

Giá tiền một tập giấy.

Sô” tập giấy Lý mua.

Hai anh em Dũng và Tiến đi mua giấy vở. Tiến mua sô” quyển vở bằng sô” tập giấy Dũng mua. Mỗi tập giấy đắt hơn mỗi quyển vở 700 đồng. Tiến mua vở hết 4500 đồng, Dũng mua giấy h|t 10800 đồng. Tính :

Giá tiền một tập giấy.

Sô” tập giấy Dũng mua.

Hai nhà ông Ba và ông Tư cùng nhận dệt một số chiếu như nhau. Mỗi ngày nhà ông Ba dệt được 8 cái chiếu, nhà ông Tư dệt được 10 cái chiếu. Nhà ông Ba dệt trước nhà ông Tư 2 ngày. Hỏi nhà ông Tư dệt được mấy ngày thì sô” chiếu còn lại của hai nhà sẽ bằng nhau-.

Bà chia kẹo cho các cháu. Nếu Bà chia cho mỗi cháu 5 cái kẹo thì bà còn thừa 3 cái kẹo. Nếu Bà chia cho mỗi cháu 7 cái kẹo thì Bà thiếu mất 9 cái kẹo. Hỏi :

Bà chia kẹo cho mấy cháu ?

Bà có bao nhiêu cái kẹo ?

ở một lớp học, nếu xếp 5 học sinh ngồi một bàn thì có 5 học sinh không có chỗ ngồi. Nếu xếp 6 học sinh ngồi một bàn thì thừa một bàn (không có học sinh ngồi). Hỏi :

Lớp có bao nhiêu học sinh ?

Phòng học đó có bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Hòa mua 3 quyển vở và 5 tập giấy hết 9000 đồng. Hiên mua 6 quyển vở và 11 tập giấy cùng loại hết 19200 đồng Tính :

Giá tiền một quyển vỏ.

Giá tiền một tập giấy.

Một sô bài toán “ tìm hai sô khi biết hai hiệu sô ”

giải bằng “ phương pháp giả thiết tạm ” ‘

Bài toán cổ : Vừa gà vừa chó,

Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẩn.

Hỏi : Có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó ?

Bô” đưa cho mẹ 165 000 đồng gồm hai loại tiền : loại 5 000 đồng và

loại 2000 đồng. Tổng sô” tờ giấy bạc là 45 tờ. Hỏi :

Có bao nhiêu tờ giấy bạc mỗi loại ?

Mỗi loại giấy bạc có bao nhiêu đồng ?

Một đơn vị cảnh sát có 15 xe mô tô gồm hai loại : xe ba bánh và xe hai bánh. Tổng sô” bánh xe là 35 bánh. Hỏi đơn vị đó có bao nhiêu xe loại ba bánh ?

Một bác nông dân đem bán 60 con vừa gà vữa vịt. Gà bán giá 3000Ọ đồng một con, vịt giá 12 000 đồng một con. Tổng số tiền người đó thu được là 900000 đồng. Hỏi người đó bán được bao nhiêu con vịt.

Một người đem bán 60 kg gạo tám và gạo nếp. Gạo nếp giá 5 000 đồng một kilôgam, gạo tám giá 7 000 đồng một kilôgam và thu được 340000 đồng. Hỏi người đó bán bao nhiêu kilôgam gạo mỗi loại ?

Một sô” bài toán “tìm hai sô” khi biết hai hiệu sô”” giải bằng “phương pháp khử”

Hòa mua 3 tập giấy và 5 quyển vở hết 6 100 đồng. Hạnh mua 3 tập giấy và 7 quyển vở cùng loại hết 7 100 đồng. Tính giá tiền mỗi tập giấy, mỗi quyển vở.

Một bà hàng hoa quả bán cho người khách thứ nhất 3 quả táo và 2 quả lê với sô” tiền 4000 đồng. Cùng với giá đó bà bán cho người khách thứ hai 6 quả táo và 8 quả lê với sộ” tiền 10 000 đồng. Tính giá tiền một quả mỗi loại.

Một người hàng thịt bán cho khách hàng thứ nhất 2 kg thịt bò và 5 kg thịt lợn với sô” tiền 94 000 đồng và bán cho khách hàng thứ hai cũng với giá như thế nhưng sô” lượng là 7 kg thịt bò và 3 kg thịt lợn với sô tiên 184 000 đồng. Tính giá tiền một kilôgam mỗi loại.

Một người mua 2 quả trứng vịt và 5 quả trứng gà hết 5 500 đồng. Một người khác mua 5 quả trứng vịt và 2 quả trứng gà hêt 6400 đồng. Tính giá tiền một quả trứng gà, một quả trứng vịt.

Hồng mua 3 bông hồng Đà Lạt và 2 bông cúc hêt 5 900 đồng. Huệ mua 2 bông hồng Đà Lạt và 3 bông cúc hết 5 100 đồng. Tính giá tiền một bông hồng Đà Lạt, một bông cúc.

Một sô” bài toán giải bằng “phương pháp thế”

Một phép cộng có hai sô” hạng. Sô” hạng thứ hai bằng ba lần số hạng thứ nhất. Tổng của các sô” : sô” hạng thứ nhất, số’ hạng thứ hai và .tổng sô của chúng là 2 344. Tìm phép cộng đó.

Một phép trừ có số bị trừ bằng sáu lần số trừ. Tổng các số : sô” bị trừ, số trừ, hiệu số trong phép trừ đó là 1 884. Tìm phép trừ đó.

Một phép nhân có thừa số thứ hai là 15. Tổng các tích riêng và tích chung của phép nhân đó là 3 381. Tìm phép nhân đó.

Huệ mua 6 tập giấy và 7 quyển vở hết 10 200 đồng, Giá tiền 3 tập

giấy bằng giá tiền 5 quyển vở. Tính :

Giá tiền một quyển VỞ.

Giá tiền một tập giấy.

Đào mua 6 tập giây và 3 tờ bìa. Lý mua 7 quyển vỡ. Tổng số tiền hai

bạn mua hết 13 200 đồng. Tính :

Sô” tiền mỗi bạn phải trả.

Giá tiền một tập giấy, một quyển vở, một tờ bìa. •

Biết rằng giá tiền một tập giấy thì bằng tiền hai tờ bìa và giá tiền một tờ bìa bằng tiền một quyển vở.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận