Các dạng toán ôn thi vào lớp 6 – Dạng 9: Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính

Dạng 9: Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính Ví dụ 19: Tìm số thập phân a,b, biết: a) x 4,5 = ; b) x 6 – = . Giải: a) x 4,5 = . x 4,5 x 10 x 10 = x 10 x 10 (cùng nhân với 10 x 10) x 45 = (10 x a + b) x 45 = b x 100 + a x 10 10 x a x 45 + 45 x b = 100 x b + 10 x a. 440 x a = 55 x b a x 8 = b (cùng chia cho 55). Vì b < 10, suy ra a = 1. Khi đó b = 1 x 8 = 8. Vậy: = 1,8. b) x 6 – = x 6 – = 10 + x 6 – – = 10 x (6 –...

Có thể bạn quan tâm:

Dạng 9:

Tìm chữ số thay cho các chữ trong phép tính

Ví dụ 19:

Tìm số thập phân a,b, biết:

a) overline{a,b} x 4,5 = overline{b,a} ;

b) overline{a,b} x 6 – overline{a,b} = overline{1a,b} .

Giải:

a) overline{a,b} x 4,5 = overline{b,a} .

overline{a,b} x 4,5 x 10 x 10 = overline{b,a} x 10 x 10 (cùng nhân với 10 x 10)

overline{ab} x 45 = overline{ba0}

(10 x a + b) x 45 = b x 100 + a x 10

10 x a x 45 + 45 x b = 100 x b + 10 x a.

440 x a = 55 x b

a x 8 = b (cùng chia cho 55).

Vì b < 10, suy ra a = 1. Khi đó b = 1 x 8 = 8.

Vậy: overline{a,b} = 1,8.

b) overline{a,b} x 6 – overline{a,b} = overline{1a,b}

overline{a,b} x 6 – overline{a,b} = 10 + overline{a,b}

overline{a,b} x 6 – overline{a,b} overline{a,b} = 10

overline{a,b} x (6 – 1 – 1) = 10

overline{a,b} x 4 = 10

overline{a,b} = 2,5.

Ví dụ 20:

Tìm số thập phân A, biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của nó sang trái một hàng ta được số B, chuyển dấu phẩy sang phải một hàng ta được số c. Tổng của ba số A, B, C là 221,778.

Giải:

Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang trái một hàng thì số đó giảm đi 10 lần. Khi chuyển dấu phẩy sang phải một hàng thì số đó gấp lên 10 lần.

Ta có: 10 x B = A

10 x A = C. Vậy C = 100 x B.

Theo đề bài: A + B + C = 221,778.

Do đó: 10 x B + B + 100 x B = 221,778

B x (10 + 1 + 100) = 221,778

B = 221,778 : 111

B = 1,998.

Từ đó suy ra: A = 1,998 x 10 = 19,98.

Vậy A= 19,98.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: