Các dạng Toán ôn thi lớp 6 – Dạng 3: Các phép tính với phân số

Dạng 3 Các phép tính với phân số Ví dụ 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: Giải: Ví dụ 9: a) Hãy viết phân số thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau. b) Hãy viết phân số thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau. Giải: Ví dụ 10: Ba giá sách đựng tất cả 840 quyển truyện. Sau khi lấy ra số quyển ở giá thứ nhất, số quyển ở giá thứ hai và số quyển ở giá thứ ba...

Có thể bạn quan tâm:

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Ví dụ 8:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Giải:

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Ví dụ 9:

a) Hãy viết phân số frac{1}{2} thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau.

b) Hãy viết phân số frac{3}{4} thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau.

Giải:

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Ví dụ 10:

Ba giá sách đựng tất cả 840 quyển truyện. Sau khi lấy ra frac{3}{4} số quyển ở giá thứ nhất, frac{1}{5} số quyển ở giá thứ hai và frac{2}{5} số quyển ở giá thứ ba thì số quyển còn lại ở ba giá bằng nhau. Tính số quyển truyện ở mỗi giá lúc đầu.

Giải:

Phân số chỉ số quyển truyện còn lại ở giá thứ nhất là: 3 4

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Phân số chỉ số quyển truyện còn lại ở giá thứ hai là: 1 4

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Phân số chỉ số quyển truyện còn lại ở giá thứ ba là: 2 3

Dạng 3 Các phép tính với phân số

Vậy ta có:

frac{4}{7} số quyển giá thứ nhất = frac{4}{5} số quyển giá thứ hai = frac{3}{5} số quyển giá thứ ba

hay:

frac{12}{21} số quyển giá thứ nhất = frac{12}{15} số quyển giá thứ hai = frac{12}{20} số quyển giá thứ ba.

Do vậy, coi số quyển giá thứ nhất là 21 phần bằng nhau thì số quyển giá thứ hai là 15 phần và giá thứ ba là 20 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

21 + 15 + 20 = 56 (phần).

Số quyển truyện ở giá thứ nhất là:

840: 56 x 21 = 315 (quyển).

Số quyển truyện ở giá thứ hai là:

840 : 56 x 15 = 225 (quyển).

Số quyển truyện ở giá thứ ba là:

840 : 56 x 20 = 300 (quyển).

Đáp số: 315 quyển; 225 quyển; 300 quyển.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: