Các bài toán về hình học – Ôn thi vào lớp 6

Các bài toán về hình học Bài 91: Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé. a) Tính diện tích hình thang vuông đó. b) Mở rộng đáy bé để được hình chữ nhật thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu ? >>Xem đáp án tại đây. Bài 92: Một hình thang có diện tích 60m2, hiệu của hai đáy bằng 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn...

Có thể bạn quan tâm:

Các bài toán về hình học

Bài 91:

Cho hình thang vuông có đáy bé là 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao bằng đáy bé.

a) Tính diện tích hình thang vuông đó.

b) Mở rộng đáy bé để được hình chữ nhật thì diện tích sẽ tăng thêm bao nhiêu ?

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 92:

Một hình thang có diện tích 60m2, hiệu của hai đáy bằng 4m. Hãy tính độ dài mỗi đáy, biết rằng nếu đáy lớn được tăng thêm 2 m thì diện tích hình thang sẽ tăng thêm 6 $latex m^{2}.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 93:

Cho tam giác ABC. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho BC gấp 5. lần BM, lấy điểm N trên cạnh AC sao cho AN = frac{3}{4} AC. Lấy điểm p trên đoạn thẳng

MN sao cho NP = frac{2}{3} NM. Hãy so sánh diện tích của tam giác AMP và tam giác ABM.

Bài 94:

Cho hình thang ABCD có AC và BD cắt nhau tại o. Chứng minh hai tam giác BOC và AOD có diện tích bằng nhau.

Bài 95:

Một hình chữ nhật bằng giấy được gấp theo đường chéo như hình vẽ sau (h.15). Diện tích của hình nhận được bằng frac{5}{8} của diện tích hình chữ nhật ban đầu. Biết diện tích phần gạch chéo là 18 cm^{2} . Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu. Chứng tỏ độ dài AM gấp 3 lần độ dài BM.

Các bài toán về hình học

Bài 96:

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng frac{5}{3} chiều rộng. Nếu chiều dài giảm Sm và chiều rộng tăng 8 m thì được hình chữ nhật mới có diện tích lớn hơn diện tích hình chữ nhật ban đầu là 192 m^{2} . Tính chu vi của khu đất hình chữ nhật ban đầu.

Bài 97:

Cho hình thang vuông ABCD có góc A và góc D là góc vuông. Vẽ đường cao BH. Nối AC cắt BH ở E. Hãy so sánh diện tích hình tam giác DEH và hình tam giác BEC.

Bài 98:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng frac{2}{3} chiều dài. Nếu chiều dài giảm đi 5 m và chiều rộng tăng 5 m thì diện tích tăng 65 m^{2} . Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài 99:

Khi tăng chiều dài và chiều rộng của một tấm bìa hình chữ nhật thêm 3dm thì diện tích tấm bìa tăng thêm 49,5 dm^{2} . Tính chu vi tấm bìa lúc đầu.

Bài 100:

Cho hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại o. Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giác AOB bằng 4 cm^{2} , diện tích tam giác BOC bằng 12 cm^{2} .

Bài 101:

Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 132,5m. Nếu giảm chiều dài 5m, tăng chiều rộng 2m thì diện tích không thay đổi. Tính diện tích thửa đất đó.

Bài 102:

Cho tam giác ABC có cạnh AB bằng cạnh AC. Trên AB lấy điểm M. Trên AC kéo dài về phía c lấy điểm N sao cho đoạn BM bằng đơạn CN. Nối MIN. Đoạn MN cắt đáy BC tại I. Chứng tỏ rằng đoạn MI bằng đoạn IN.

Bài 103:

Cho hình bình hành ABCD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau ở điểm O.

Chứng minh rằng O là trung điểm của AC và BD.

Bài 104:

Cho tam giác ABC. Phía góc c vẽ một hình vuông nhỏ DEGF có đỉnh D nằm trên cạnh AC, hai đỉnh G, F nằm trên đáy BC (h.16). Từ đỉnh C, kẻ CE kéo dài cắt cạnh AB tại M. Từ M hạ MQ vuông góc với đáy BC và kẻ MP vuông góc với đoạn MQ cắt cạnh AC tại P. Chứng tỏ rằng: đoạn MP bằng đoạn MQ.

Các bài toán về hình học

Bài 105:

Tính diện tích phần gạch chéo trong hình 17.

Các bài toán về hình học

Bài 106:

Một viên gạch men hình vuông có cạnh là 2 dm, viên gạch trang trí hoa văn như hình 18. Tính diện tích phần kẻ sọc trên viên gạch.

Các bài toán về hình học

Bài 107:

Một khối gỗ hình khối hộp chữ nhật có các kích thước: 2dm, 3 dm, 4dm được sơn 4 mặt nhưng không rõ được sơn những mặt nào. Nay người ta chia các cạnh của khối gỗ đó mỗi cạnh thành 10 phần bằng nhau để cắt thành các khối hộp chữ nhật nhỏ có các kích thước: 2cm, 3cm, 4cm. Hỏi:

a) Cắt được bao nhiêu khối nhỏ ?

b) Trong đó có bao nhiêu khối được sơn: 3 mặt, 2 mặt, 1 mặt, không sơn mặt nào ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: