Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 1

Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn Bài 1: Thùng thứ nhất có 36 lít dầu, ít hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu? >> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây. Bài 2: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 25m và dài hơn sợi dây thứ hai 7m. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu mét? >> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây. Bài 3: Có ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở 27 bao hàng, xe...

Có thể bạn quan tâm:

Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn

Bài 1: Thùng thứ nhất có 36 lít dầu, ít hơn thùng thứ hai 8 lít dầu. Hỏi hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây.

Bài 2: Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài 25m và dài hơn sợi dây thứ hai 7m. Hỏi hai sợi dây dài bao nhiêu mét?

>> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây.

Bài 3: Có ba xe chở hàng, xe thứ nhất chở 27 bao hàng, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 5 bao hàng và chở nhiều hơn xe thứ ba 8 bao hàng. Hỏi ba xe chở bao nhiêu bao hàng?

>> Xem thêm đáp án bài 3 tại đây.

Bài 4: Dũng có 18 viên bi, Dũng có ít hơn Hùng 5 viên nhưng có nhiều hơn Bình 7 viên bi. Hỏi ba bạn có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 4 tại đây.

Bài 5: Có một tấm vải được cắt thành 3 phần, phần thứ nhất dài hơn phần thứ hai 5m, phần thứ hai ngắn hơn phần thứ ba 7m, phần thứ ba dài 12m. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét?

>> Xem thêm đáp án bài 5 tại đây.

Bài 6: Có ba bao hàng nặng tổng cộng 68kg, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 6kg, bao thứ hai nặng xóa 18kg. Hỏi bao hàng thứ ba nặng bao nhiêu kilogam?

>> Xem thêm đáp án bài 6 tại đây.

Bài 7: Hồng có 18 viên phấn, Hồng có ít hơn Lan 4 viên phấn, Lan có ít hơn Đào 3 viên phấn. Hỏi ba bạn có bao nhiêu viên phấn?

>> Xem thêm đáp án bài 7 tại đây.

Bài 8: Dũng có 15 quyển truyện tranh, Minh có 24 quyển truyện tranh, Bằng có ít hơn Minh 5 quyển truyện tranh. Hỏi Bằng có nhiều hơn Dũng bao nhiêu quyển truyện tranh?

>> Xem thêm đáp án bài 8 tại đây.

Bài 9: Lan có nhiều hơn Huệ 6 que tính, Huệ có nhiều hơn Hồng 5 que tính. Hỏi Lan có nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

>> Xem thêm đáp án bài 9 tại đây.

Bài 10: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ bái 16 lít, thùng thứ hai có 45 lít, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ ba 8 lít. Hỏi ba thùng dầu có bao nhiêu lít?

>> Xem thêm đáp án bài 10 tại đây.

Bài 11: Một nhà máy, ngày thứ nhất nếu sản xuất thêm được 12 sản phẩm thì bằng ngày thứ hai, ngày thứ hai nếu sản xuất thêm được 7 sản phẩm thì bằng ngày thứ ba, biết ngày thứ ba sản xuất được 142 sản phẩm. Hỏi ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

>> Xem thêm đáp án bài 11 tại đây.

Bài 12: Có 56 viên bi chia thành ba túi, túi thứ nhất ít hơn túi thứ hai 7 viên bi, túi thứ hai có 21 viên bi. Hỏi túi thứ ba có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 12 tại đây.

Bài 13: Trong hộp có ba loại phấn: đỏ, xanh, trắng, biết số phấn cả hộp nhiều hơn tổng số phấn đỏ và phấn xanh là 15 viên, phấn xanh nhiều hơn phấn trắng 6 viên, và ít hơn phấn đỏ 3 viên. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên phấn?

>> Xem thêm đáp án bài 13 tại đây.

Bài 14: Có ba bao gạo, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 5kg, bao thứ hai nếu thêm vào 6kg nữa thì nặng bằng bao thứ ba, biết bao thứ nhất nặng 42kg. Hỏi ba bao gạo nặng bao nhiêu kilogam?

>> Xem thêm đáp án bài 14 tại đây.

Bài 15: Thùng dầu thứ nhất chứa 48 lít, nếu chuyển từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất 7 lít thì hai thùng chứa bằng nhau. Hỏi thùng thứ hai chứa bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án bài 15 tại đây.

Bài 16: Dũng có 45 viên bi, Dũng cho bạn 17 viên bi, Hùng có 18 viên bi, Hùng mua thêm 11 viên bi. Hỏi sau cùng ai có nhiều bi hơn và hơn bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 16 tại đây.

Bài 17: Có hai kệ sách, kệ thứ hai có nhiều hơn kệ thứ nhất 17 quyển. Nếu chuyển 8 quyển sách từ kệ thứ hai sang kệ thứ nhất thì kệ thứ hai còn nhiều hơn kệ thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

>> Xem thêm đáp án bài 17 tại đây.

Bài 18:Thanh có 18 viên bi, Bình có 32 viên bi, Bình cho Thanh 4 viên bi. Hỏi Bình còn nhiều hơn Thanh bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 18 tại đây.

Bài 19: Minh và Bạch có tổng cộng 42 bút chì, nếu Minh cho Bạch 6 bút chì thì hai bạn có số bút chì bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu bút chì?

>> Xem thêm đáp án bài 19 tại đây.

Bài 20: Xe thứ nhất chở 25 người, xe thứ hai chở 32 người. Nếu chuyển 5 người từ xe nhứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai chở nhiều hon xe thứ nhất bao nhiêu người?

>> Xem thêm đáp án bài 20 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: