Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,Phần 1, Toán nâng cao lớp 3

Toán đố tìm một phần mấy của một số Bài 1: Dũng có 36 viên bi. Lộc có số viên bi bằng 1/3 số viên bi của Dũng. Hỏi Lộc có ít hơn Dũng bao nhiêu viên bi? >> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây. Bài 2: Tấm vải xanh dài 27m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét? >> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây. Bài 3: An lấy 1/4 số bi của hộp bi đỏ thì được 6...

Có thể bạn quan tâm:

Toán đố tìm một phần mấy của một số

Bài 1: Dũng có 36 viên bi. Lộc có số viên bi bằng 1/3 số viên bi của Dũng. Hỏi Lộc có ít hơn Dũng bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây.

Bài 2: Tấm vải xanh dài 27m, tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh. Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

>> Xem thêm đáp án bài 2 tại đây.

Bài 3: An lấy 1/4 số bi của hộp bi đỏ thì được 6 bi, lấy 1/5 số bi của hộp bi xanh thì được 4 bi. Hỏi hai hộp bi đỏ và bi xanh có tất cả bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 3 tại đây.

Bài 4: Có một bao gạo, nếu lấy 1/5 số gạo trong bao thì đươc 9kg. Hỏi nếu lấy 1/3 số gạo trong bao thì được bao nhiêu kilogam gạo?

>> Xem thêm đáp án bài 4 tại đây.

Bài 5: Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất chứa số lít nước mắm bằng 1/3 thùng thứ hai, thùng thứ hai có 33 lít. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít nước mắm?

>> Xem thêm đáp án bài 5 tại đây.

Bài 6: Một cửa hàng, ngày thứ nhất bán được 45kg đường và chỉ bán được bằng 2 ngày thứ hai. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kilogam đường?

>> Xem thêm đáp án bài 6 tại đây.

Bài 7: Lan có 48 viên kẹo, Lan cho Hồng 1/4 số kẹo, Lan cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại. Hỏi Huệ được bao nhiêu viên kẹo?

>> Xem thêm đáp án bài 7 tại đây.

Bài 8: Có hai đàn gà, đàn gầ thứ nhất có 33 con, đàn gà thứ hai sau khi bán đi 15 ccn thì số gà còn lại bằng 1/4 đàn gà thứ nhất. Hỏi trước khi bán, đàn gà thứ hai có bao nhiêu con?

>> Xem thêm đáp án bài 8 tại đây.

Bài 9: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 28 lít, sau đó người ta lại thêm vào thùng thứ nhất 14 lít nên số lít dầu ở thùng thứ hai bằng 1/6 thùng thứ nhất. Hỏi lúc đầu số dầu ở thùng thứ nhất gấp mấy lần thùng thứ hai?

>> Xem thêm đáp án bài 9 tại đây.

Bài 10: Một hộp bi có 36 viên bi gồm ba loại: xanh, đỏ, vàng. Số bi đỏ bằng 1/4 số bi của hộp, số bi xanh gấp đôi số bi đỏ. Hỏi có bao nhiêu bi vàng?

>> Xem thêm đáp án bài 10 tại đây.

Bài 11: Đông chia 72 viên bi thành ba phần, phần thứ nhất được 1/4 số bi, phần thứ hai được 1/3 số bi. Hỏi phần thứ ba được bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 11 tại đây.

Bài 12: Hồng có 56 que tính, Hồng chia cho Lan 1/4 số que tính, chia cho Hải 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia Hồng còn lại bao nhiêu que tính?

>> Xem thêm đáp án bài 12 tại đây.

Bài 13: Minh, Đông, Hùng chia nhau 48 viên bi. Minh lấy 1/4 số bi Đông lấy 1/3 số bi và thêm 2 bi. Hỏi Hùng lấy bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 13 tại đây.

Bài 14: Một nông trại có ba tổ lao động, tổ một có số người gấp đôi tổ hai, tổ ba có số người bằng 1/3 tổ một, tổ hai có 9 người. Hỏi ba tổ có tất cả bao nhiêu người?

>> Xem thêm đáp án bài 14 tại đây.

Bài 15: Nhà Lan nuôi 15 con gà và 20 con vịt, mẹ Lan đem bán 1/3 số gà và 1/4 số vịt. Hỏi số vịt còn lại hơn số gà bao nhiêu con?

>> Xem thêm đáp án bài 15 tại đây.

Bài 16: Lớp 3A có 36 học sinh tham gia kiểm tra môn toán, trong đó có 1/3 số học sinh đạt điểm 10, có 1/4 số học sinh đạt điểm 9, có 1/6 học sinh đạt điếm 8, số còn lại đạt điểm 7.

Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm 7.

>> Xem thêm đáp án bài 16 tại đây.

Bài 17: Duyên có 48 quyển sách, Hoa có số sách bằng 1/2 số sách của Duyên. Hỏi Duyên phải chuyển cho Hoa bao nhiêu quyển sách để hai bạn có số sách bằng nhau?

>> Xem thêm đáp án bài 17 tại đây.

Bài 18: Một khúc vải dài 60m, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 1/4 khúc vải, ngày thứ hai bán 1/3 chỗ còn lại và bán thêm 4m. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu mét vải?

>> Xem thêm đáp án bài 18 tại đây.

Bài 19: Trên cùng một quãng đường, một người đi bộ đi hết quãng đường trong 1/3 giờ, môt người di xe máy đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đap đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?

>> Xem thêm đáp án bài 19 tại đây.

Bài 20: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 18 viên kẹo và số viên kẹo của hộp thứ nhất bằng 1/3 số viên kẹo của hộp thứ hai. Hỏi hai hộp có bao nhiêu viên kẹo?

>> Xem thêm đáp án bài 20 tại đây.

Bài 21: Có hai bao đường, biết rằng 1/6 bao thứ nhất bằng 8kg và 1/7 bao thứ hai bằng 7kg. Hỏi hai bao đường có tất cả bao nhiêu kilogam?

>> Xem thêm đáp án bài 21 tại đây.

Bài 22: Có hai hộp bi, Dũng lấy 1/3 số bi của hộp thứ nhất, Bình lấy 1/5 số bi của hôp thứ hai, như thế cả hai ban đều đươc 5 bi. Hỏi hộp thứ hai hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 22 tại đây.

Bài 23: Hồng có một số kẹo, Hồng cho Lan 1/5 số kẹo của mình,rồi cho Huệ 1/2 số kẹo còn lại, cuối cùng Hồng còn 8 viên kẹo. Hỏi Hồng có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

>> Xem thêm đáp án bài 23 tại đây.

Bài 24: Một nhà máy, ngày thứ nhất sản xuất được 42 sản phẩm và bằng 1/3 ngày thứ hai, ngày thứ hai nếu sản xuất thêm được 2 sản phẩm thì bằng 1/2 ngày thứ ba. Hỏi ngày thứ ba nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

>> Xem thêm đáp án bài 24 tại đây.

Bài 25: Có hai sơi dây, sơi dây thứ nhất dài 24m, biết 1/6 sợi dây thứ nhất bằng 1/7 sợi dây thứ hai. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu mét?

>> Xem thêm đáp án bài 25 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: