Gợi ý viết Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC Họ và tên: ……………………………………………………………………………………. Năm sinh: ……………………………………………………………………………………. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… Chức vụ:...

Có thể bạn quan tâm:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Năm sinh: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

……………, ngày…….tháng…… năm 20….

Người tự nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Download mẫu bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân dành cho lãnh đạo file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân dành cho lãnh đạo file.DOC Tại Đây

Gợi ý mẫu bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân dành cho lãnh đạo giữ chức vụ giám đốc hiệu trưởng cho bạn tham khảo trên đây là biểu mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm theo quy chuẩn mới nhất đề ra, nếu thấy hay và có ích hãy like và share ngay cho mọi người cùng biết nhé. Tải cách viết bản kiểm điểm trách nhiêm cá nhân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, giám đốc ngay hôm nay

có thể bạn quan tâm : Tải Bản kiểm điểm cá nhân PDF

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: