Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên

| Tin mới | Tag:
Tháng Một 11, 2018 | Kiến Thức | Tag: bản kiểm điểm • bản kiểm điểm đảng viên

Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên nhằm đề ra đường lối chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục mọi nhược điểm để từ đó định hướng, hoạch định nhiệm vụ phương hướng trong năm mới. Bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm tập thể này cũng là văn bản bắt buộc hoàn thành theo chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước. Vì vậy cá nhân hay đoàn thể đang có nhu cầu hoàn tất mọi công việc trình lên cấp trên trong báo cáo cuối năm nay thì nên tải về tham khảo.

Bài Viết Cùng Chủ Đề

 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất
 • Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất
 • Bản kiểm điểm cá nhân quá trình công tác dành cho công nhân viên chức
 • Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018
 • Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên
 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo tinh thần nghị quyết TW4 khóa 12
 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên của các cán bộ quản lý, lãnh đạo cuối năm 2017
 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

 • Mục lục

  • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên mới nhất
  • Hướng dẫn hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

  Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên mới nhất

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 03-HD/ĐUK Hà Nội, ngày…tháng…năm…

HƯỚNG DẪN

kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

– Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Quy định thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; Công văn số 1424-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW;

– Căn cứ đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

II. NỘI DUNG

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng

a) Tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cụ thể gồm:

 • Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
 • Tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối.
 • Ban thường vụ các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.
 • Các đảng ủy cơ sở và các chi ủy cơ sở
 • Các chi bộ trực thuộc (có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi): kiểm điểm tập thể chi bộ gắn với đánh giá phân loại chất lượng.

b) Cá nhân: Tất cả đảng viên, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

1.2. Nơi kiểm điểm

– Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt;

– Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:

 • Các đồng chí đảng viên của Đảng bộ là: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (kể cả dự khuyết); ủy viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo mà mình là thành viên lãnh đạo (được quy định tại Hướng dẫn 27-HD/BTCTW).
 • Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và ủy viên ban thường vụ các đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm điểm trước ban thường vụ cấp ủy cùng cấp và trước tập thể lãnh đạo cơ quan mà mình là thành viên lãnh đạo.
 • Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác.
 • Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư nơi không lập ban thường vụ) kiểm điểm trước tập thể ban chấp hành cùng cấp và kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.
 • Các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

 • Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.
 • Kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.
 • Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân ở đơn vị mình.
 • Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân

a) Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 • Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.
 • Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đối với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
 • Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 • Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại khoản a, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

 • Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
 • Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.
 • Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm

 • Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên ít nhất 03 ngày.
 • Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú.
 • Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cấp trên gợi ý kiểm điểm bằng văn bản đối với tập thể, cá nhân thuộc cấp mình quản lý (nếu thấy cần).
 • Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm

 • Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo kiểm điểm trước, đảng viên sau. Những chi bộ trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.
 • Người đứng đầu định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.
 • Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.
 • Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất
 • Hướng dẫn hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018

Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Download mẫu bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên file.DOC Tại Đây

Đây là form mẫu hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng đảng viên theo hướng dẫn 03-HD/ĐUK theo chuẩn chi tiết mới nhất, các bạn nên tải về nghiên cứu trước để hoàn tất mọi danh mục còn trống trước khi trình lên lãnh đạo cao hơn. Nội dung bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm tập thể và đánh giá phân loại này cũng nằm trong kế hoạch mới của Đảng, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương đề ra trước đó. xoso86.net chúc bạn tải về thành công!

 • Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc Bạch Thủ Lô Thứ 5

  Soi cầu XSMB 18/1 2018 – Dự đoán KQXSMB đài XSHN kết quả xổ sổ miền bắc thứ 5 hôm nay

 • Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

  Dự đoán XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMN đài XSTN, XSAG, XSBTH kết quả xổ số miền nam hôm nay

 • Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

  Dự đoán XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSMT đài XSBDI, XSQT, XSQB kết quả xổ số miền trung hôm nay

 • Soi cầu XSTN XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSTN XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSTN kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

  Soi cầu XSAG XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSAG kết quả xổ số An Giang ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBTH XSMN 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBTH XSMN 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBTH kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSBDI XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSBDI kết quả xổ số Bình Định ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQT XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQT XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQT kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-1-2018

 • Soi cầu XSQB XSMT 18/1/2018 Thứ 5 – Dự đoán KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

  Dự đoán XSQB XSMT 18/1 2018 Thứ 5 – Soi cầu KQXSQB kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-1-2018

 

Xo so»Kiến Thức» Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên

 

Kết quả XSMB

 • xsmb Thu 2
 • xsmb Thu 3
 • xsmb Thu 4
 • xsmb Thu 5
 • xsmb Thu 6
 • xsmb Thu 7
 • xsmb Chu Nhat

Kết quả XSMN

 • xsmn Thu 2
 • xsmn Thu 3
 • xsmn Thu 4
 • xsmn Thu 5
 • xsmn Thu 6
 • xsmn Thu 7
 • xsmn Chu Nhat

Kết quả XSMT

 • xsmt Thu 2
 • xsmt Thu 3
 • xsmt Thu 4
 • xsmt Thu 5
 • xsmt Thu 6
 • xsmt Thu 7
 • xsmt Chu Nhat
Bài viết liên quan

 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm của Tổng phụ trách mẫu mới chuẩn nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ cuối năm

  Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ mẫu mới nhất

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm chuẩn mới nhất

  Bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 hay nhất đầu năm 2018

 • 5 mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2017 đầu năm 2018

  101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mới 2018

  Bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định mẫu mới 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 đầu năm 2018 mới nhất

  Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018


 • Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm dành cho giáo viên công chức & HSSV

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất

Bài viết cùng chủ đề
 • Hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng đảng viên mới nhất

  Bản kiểm điểm tập thể cá nhân & đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng Viên


 • Bản kiểm điểm về việc làm mất thẻ đảng viên hay theo chuẩn mẫu mới nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị hay theo chuẩn mới nhất

  Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị theo chuẩn mẫu mới nhất


 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất


 • Mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức theo quy định mới 2018


 • Mẫu hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên số 27-HD/BTCTW 2018


 • Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng Viên theo quy định mới năm 2018

 • Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức

  Mẫu biên bản họp chi đoàn đề nghị xét duyệt công nhận đảng viên chính thức 2018


 • Mẫu hướng dẫn đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2017 đầu năm 2018


 • Bản kiểm điểm đảng viên dự bị & chính thức cuối năm 2017 đầu năm 2018

Có thể bạn quan tâm
 • Bản kiểm điểm Đảng viên hưu trí cuối năm 2017 mẫu hay nhất đầu năm 2018
 • 101 mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất cuối năm 2017 đầu năm 2018
 • Mẫu thông báo nghỉ lễ tết Nguyên Đán năm 2018 cập nhật mới nhất

Bình luận
0

Bình luận