Bài tập về tính chất của Oxi – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8

Bài tập về tính chất của Oxi BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI 24.1 Phát biểu nào sau đây đúng ? A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí. B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí. C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất. D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập về tính chất của Oxi

BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI

24.1 Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

>>Xem đáp án tại đây.

24.2 Viết các phương trình hoá học của phản ứng giữa {O_2} với:

a) 3 kim loại hoá trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S , P,..,

c) 3 hợp chất, thí dụ như :

– khí ga (butan {C_2}{H_10} ) sinh ra cacbon đioxit và nước.

– khí amoniac ({NH_3} ) sinh ra khí nitơ và nước.

– khí hiđro sunfua ({H_2S} ) sinh ra khí sunfurơ và nước.

>>Xem đáp án tại đây.

24.3 Oxi trong không khí là đơn chất hay hợp chất ? Vì sao cá sống được trong nước ? Những lĩnh vực hoạt động nào của con người cần thiết phải dùng bình nén oxi để hô hấp ?

>>Xem đáp án tại đây.

24.4 Trong ba bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình : bình (1) một cục than đang cháy, bình (2) hai cục than đang cháy, bình (3) ba cục than đang cháy (các cục than có kích thước như nhau),

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm trên.

>>Xem đáp án tại đây.

24.5 Người và động vật trong quá trình hô hấp hấp thụ {O_2} , thở ra khí {CO_2} . Nhiên liệu xăng, dầu trong quá trình đốt cháy cũng cần {O_2} và thải ra{CO_2} . Như vậy lượng {O_2} phải mất dần, nhưng trong thực tế hàng nghìn năm nay, tỉ lệ về thể tích của oxi trong không khí luôn luôn xấp xỉ bằng 20%. Hãy giải thích.

>>Xem đáp án tại đây.

24. 6 Có những chất sau : {O_2} , Mg, P, Al, Fe

Hãy chọn một trong những chất trên và hệ số thích hợp điền vào chỗ trống trong các phương trình hoá học sau :

>>Xem đáp án tại đây.

24.7 Đổ đầy nước vào hộp các-tông (hộp đựng nước uống Vinamilk) kín, đun hộp đó trên bếp lửa, hộp các-tông không cháy mà nước lại sôi.

a) Ở nhiệt độ nào thì nước sôi ?

b) Trong thời gian nước sôi nhiệt độ có thay đổi không ?

c) Vỏ các-tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100°c ? Tại sao ?

d) Điều gì xảy ra nếu như trong hộp không chứa nước ?

>>Xem đáp án tại đây.

24.8 Trong giờ học về sự cháy, một em học sinh phát biểu : Cây nến cháy và bóng đèn điện cháy. Phát biểu đó có đúng không ?

a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu huỳnh ?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư ?

>>Xem đáp án tại đây.

24.10 Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy :

a) 1 mol cacbon ;

b) 1,5 mol photpho.

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

>>Xem đáp án tại đây.

24.11 Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

>>Xem đáp án tại đây.

24.12 Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

>>Xem đáp án tại đây.

24.13. Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen {C_2H_2} trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen.

>>Xem đáp án tại đây.

24.14. Hãy cho biết 1,5.10^{24} phân tử oxi:

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi.

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam.

c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc).

>>Xem đáp án tại đây.

24.15a) Trong 16 g khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi ?

b) Tính tỉ khối của oxi với nitơ, với không khí.

>>Xem đáp án tại đây.

24.16 Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.

>>Xem đáp án tại đây.

24.17 Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol {O_2} , thu được 4 mol khí cacbonic và 5 mol nước. Xác định công thức phân tử của X.

>>Xem đáp án tại đây.

24.18 Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu ?

>>Xem đáp án tại đây.

24.19 Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml {O_2} (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: