Bài tập về đại lương tỉ lệ thuận – Toán 7

| Tin mới | Tag:

Bài tập về đại lương tỉ lệ thuận toán 7

Dạng 1.

1. Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2. Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?

2. Chu vi và độ dài một cạnh của hình vuông có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không? Nếu có, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

3. Nếu có p tỉ lệ thuận với q theo hệ số tỉ lệ thì ta có công thức nào? Nếu hai đại lượng u và v tỉ lệ thuận với nhau thì ta có công thức nào?

4.

5. Chu vi và cạnh của tam giác đều có tỉ lệ thuận với nhau không? Nếu có, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Dạng 2.

6. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Bài tập về đại lương tỉ lệ thuận toán 7

7. Cho biết x và y là hai đại lương tỉ lệ thuận.

b) Từ đó, hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

8. x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

b) Từ đó hãy điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau:

9.

Dạng 3.

10. Bảng giá trĩ và y sau đây có cho ta hai đại lượng tỉ lệ thuận không? Nếu có, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

11. Bảng các giá trị x và y sau đây có cho ta hai đại lượng tỉ lệ thuận không? Nếu có, hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

12.

13.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận