Bài tập về các phương trình lượng giác thường gặp – Sách bài tập đại số và giải tích 11

BÀI TẬP Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp 1.25 : a) cos2x – sinx – 1 = 0 Loading... b) cosxcos2x = 1 + sinxsin2x c) 4sinxcosxcos2x = – 1 d) tanx = 3cosx >>Xem đáp án tại đây. 1.26 a) 3 – 2sinxcosx + 2 = 0 b) 5 + 3cosx + 3 = 0 c) + = 4 d) -1/4 + = >>Xem đáp án tại đây. 1.27 a) 2tanx – 3cotx -2 = 0 b)= 3sin2x + 3 c) cot x – cot2x = tanx + 1 >>Xem đáp án tại đây. 1.28 a) + 2sinxcosx + 5 =...

Có thể bạn quan tâm:

BÀI TẬP

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

1.25 :

a) cos2x – sinx – 1 = 0

Loading…

b) cosxcos2x = 1 + sinxsin2x

c) 4sinxcosxcos2x = – 1

d) tanx = 3cosx

>>Xem đáp án tại đây.

1.26

a) 3 {cos}^2 x – 2sinxcosx + 2 = 0

b) 5{sin}^2 x + 3cosx + 3 = 0

c){sin}^6 x + {cos}^6 x = 4 {cos}^2 {2x}

d) -1/4 + {sin}^2 x = {cos}^4 x

>>Xem đáp án tại đây.

1.27

a) 2tanx – 3cotx -2 = 0

b){cos}^2 x = 3sin2x + 3

c) cot x – cot2x = tanx + 1

>>Xem đáp án tại đây.

1.28

a){cos}^2 x + 2sinxcosx + 5 {sin}^2 x = 2

b) 3{cos}^2 x – 2sin2x + {sin}^2 x = 1

c) 4{cos}^2 x – 3sinxcosx + 3 {sin}^2 x = 1

>>Xem đáp án tại đây.

1.29

a) 2 cos x – sinx = 2

b) sin5x + cos5x = – 1

c) 8 {cos}^4 x – 4 cos2x + sin4x – 4 = 0

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

>>Xem đáp án tại đây.

1.30

a) 1 + sinx – cosx – sin2x + 2cos2x = 0

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

c) cosxtan3x = sin5x

d) 2{tan}^2 x + 3 tanx + 2 {cot}^2 x + 3cotx + 2 = 0

>>Xem đáp án tại đây.

1.31 Giải phương trình :

>>Xem đáp án tại đây.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1.32 Nghiệm của phương trình 3cotx – sqrt {3} = 0 là

A π/ 6 + k π ( k ∈ Z)

B. π /3 + k π ( k ∈ Z)

C. π /4 + k π ( k ∈ Z)

D. π/6 + k2 π ( k ∈ Z)

>>Xem đáp án tại đây.

1.33 Nghiệm của phương trình : {sin}^4 x {cos}^4 x = 0 là

A. π /2 + kπ ( k ∈ Z)

B. π/3 + k π ( k ∈ Z)

C. π/4 + k π / 2( k ∈ Z)

D. π/6 + k π ( k ∈ Z)

>>Xem đáp án tại đây.

1.34 Cho phương trình 4{cos}^2 2x + 16sinxcosx – 7 = 0 (1)

Xét các giá trị:

Bài tập các phương trình lượng giác thường gặp

Trong các giá trị trên , giá trị nào là nghiệm của phương trình (1) :

A. Chỉ (I)

B. Chỉ (II)

C. Chỉ (III)

D. (II) và (III)

>>Xem đáp án tại đây.

1.35 Nghiệm của phương trình cosxcos7x = cos3xcos5x là :

A. π /6 + kπ ( k ∈ Z)

B. – π /6 + k2π ( k ∈ Z)

C. kπ/4 ( k ∈ Z)

D. kπ/3 ( k ∈ Z)

>>Xem đáp án tại đây.

1.36 Nghiệm của phương trình 3tan2x + 6cotx = – tanx là

A. kπ/4 ( k ∈ Z)

B. ± π /3 + kπ ( k ∈ Z)

C. π/6 + kπ ( k ∈ Z)

D, kπ /2 ( k ∈ Z)

>>Xem đáp án tại đây.

1.37 Nghiệm của phương trình 2sinx = 3cotx là

A. π /6 + k2π ( k ∈ Z)

B. kπ/2 ( k ∈ Z)

C . π /4 + k2π ( k ∈ Z)

D. ± π /3 + k2π ( k ∈ Z)

>>Xem đáp án tại đây.

1.38 Cho phương trình : sqrt {3} cosx + sin2x = 2 (*)

Xét các giá trị

Trong các giá trị trên , giá trị nào là nghiệm của phương trình (*) :

A. Chỉ (I)

B. Chỉ (II)

C. Chỉ (III)

D. (I) và (III)

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: