Bài tập trắc nghiệm về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số – Sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài tập trắc nghiệm về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 1.41 trang 21 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.42 trang 22 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.43 trang 22 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.44 trang 22 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.45 trang 22 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 1.46 trang 22 sách bài tập giải tích 12

>>Xem đáp án tại đây.

Bình luận
0

Bình luận