Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản BÀI TẬP : 1.14. Giải các phương trình : a) sin 3x = – $latex sqrt {3} /2 Loading... b) sin ( 2x + 10 °) = $latex sqrt {2} / 2 d) sin 4x = 2/3 >>Xem đáp án tại đây. 1.15 : Giải các phương trình : a)cos(x + 3) =1/3 b) cos(3x − 45°) = / 2 c) cos(2x + π/3) = −1/2 d)(2 + cosx)(3cos2x − 1)=0 >>Xem đáp án tại đây. 1.16 : Giải các phương trình : a) tan(2x + 45° )= − 1 b)...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

BÀI TẬP :

1.14. Giải các phương trình :

a) sin 3x = – $latex sqrt {3} /2

Loading…

b) sin ( 2x + 10 °) = $latex sqrt {2} / 2

d) sin 4x = 2/3

>>Xem đáp án tại đây.

1.15 : Giải các phương trình :

a)cos(x + 3) =1/3

b) cos(3x 45°) = sqrt {3} / 2

c) cos(2x + π/3) = 1/2

d)(2 + cosx)(3cos2x 1)=0

>>Xem đáp án tại đây.

1.16 : Giải các phương trình :

a) tan(2x + 45° )= 1

b) cot(x + π/3) = sqrt {3}

c)tan(x / 2 π/4 ) = tanπ/8

d)cot(x/3+20°)=sqrt {3}

>>Xem đáp án tại đây.

1.17 Giải các phương trình :

a) cos3x – sin2x = 0

b) tanxtan2x = – 1

c) sin 3x + sin 5x = = 0

d) cot2x cot3x = 1

>>Xem đáp án tại đây.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. 18 Nghiệm của phương trình sin5x = sqrt {3} /2 là :

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

>>Xem đáp án tại đây.

1.19 Nghiệm cảu phương trình cot(2x – 30°) = – sqrt {3} /3 là :

A. 30° + k90° (k ∈ Z )

B. 75° + k90° (k ∈ Z )

C.45° + k90° (k ∈ Z )

D. -75° + k90° (k ∈ Z )

>>Xem đáp án tại đây.

1.20 Nghiệm của phương trình tanx + tan ( x + π/4) + 2 = 0 là

Bài tập phần phương trình lượng giác cơ bản

>>Xem đáp án tại đây.

1.21 Nghiệm của phương trình sin3xcosx – sin4x = 0 là

A. kπ và π /6 + kπ /3 ( k ∈ Z )

B. π /4 + k2π ( k ∈ Z )

C. π / 3 + kπ ( k ∈ Z )

D. π/3 + k2π và π /4 + k2π ( k ∈ Z )

>>Xem đáp án tại đây.

1.22 Nghiệm của phương trình cos2x.cos4x = 1 thuộc đoạn [-π ; π] là :

A. – π /2 ; 0 và π

B. 0; π /2 và π

C. -π ; 0 và π

D. -π/2 ; π/2 và π

>>Xem đáp án tại đây.

1.23 Nghiệm của phương trình tanx.cot3x = – 1 thuộc đoạn [0;3π/2] là :

A. π /6 ; π /4 và π /3

B. π/2 ; 3π /4 và π

C. π /6 ; 3π/4 và 5π/4

D. π/4 ;3π /4 và 5π/4

>>Xem đáp án tại đây.

1.24 Nghiệm lớn nhất của phương trình sin3x -cosx = 0 thược đoạn [-π/2 ; 3π/2] là

A. 3π /2

B. 4π /3

C. 5π /4

D. π

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: