Bài tập ôn tập chương 1 – Các dạng và phương pháp giải toán 7

| Tin mới | Tag:

Các phương pháp giải toán 7

1. So sánh các số thực:

Các phương pháp giải toán 7

2. So sánh các số thực:

3. So sánh các số thực:

4. Tìm số tự nhiên n, biết rằng:

5. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho:

6. Tìm x biết rằng:

a) x² >0

b) x²≤ 0

7. Tìm x, biết rằng:

8. Tìm x, biết rằng:

9. Tìm x, biết rằng:

10. Tính giá trị của các biểu thức sau:

11. Viết các số thập phân vô hạn tuần hoàn sau đây dưới dạng phân số:

a) 0,2(3) ; b) 1,4(51) ; c) -2,37(1) ;
d) -3,24(41) ; e) 0,413(1561) ; f) -0,41(356).

12. Tính:

13. Tính:

14. Chứng minh đẳng thức:

15. Chứng tỏ rằng:

a) sqrt{21} sqrt{5} > sqrt{20} sqrt{6} ;

b) sqrt{2} + sqrt{8} < sqrt{3} + 3 ;

c) sqrt{37} sqrt{14} > 6 – sqrt{15} ;

d) sqrt{5} + sqrt{10} > 5,3.

16. Tính:

17.

Hỏi số nào lớn hơn và gấp bao nhiêu lần số nhỏ?

18. Tìm x, y, z biết:

19.

20.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận