Bài tập nguyên hàm – Sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài tập nguyên hàm – Giải tích 12

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.3 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.4 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.5 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Áp dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.6 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Tính các nguyên hàm sau:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.7 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Bằng cách biến đổi các hàm số lượng giác, hãy tính:

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm

>> Xem đáp án tại đây.

Bài 3.9 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Tính các nguyên hàm sau đây:

>> Xem đáp án tại đây.

Bình luận
0

Bình luận