Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 34: Phần Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

| Tin mới | Tag:

Bài tập luyện ta luyện từ và câu lớp 2

Tuần 34: Phần B – Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỎN TỪ : TỪ NGỮ CHỈ NGHÈ NGHIỆP

1. Với mỗi từ sau, hãy tìm một từ trái nghĩa : gan dạ, chăm chỉ, thông minh, lạc quan

2. Điền vào chỗ trống từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh thành ngữ sau :

a) Trên kính … nhường.

b) … ấm ngoài êm.

c) Chấn cứng đá … .

d) … thác xuống ghềnh.

3. Tìm 3 từ (từ gồm 2 tiếng) chỉ nghề nghiệp có tiếng thợ mở đầu (M : thợ nề) ; 3 từ chỉ nghề nghiệp có tiếng viên đứng sau (M : giáo viên).

Hướng dẫn làm bài

1. Các từ trái nghĩa tìm được :

gan dạ – hèn nhát; chăm chỉ – lười biếng; thông minh – đần độn ; lạc quan – bỉ quàn.

2. Các thành ngữ đã điền từ trái nghĩa :

a) Trên kính dưới nhường.

b) Trong ấm ngoài êm.

c) Chân cứng đá mềm.

d) Lên thác xuống ghềnh.

3. – Ba từ có tiếng thợ mở đầu : thợ may, thợ mộc, thợ hàn.

– Ba từ có tiếng viên đứng sau : giảng viên, nhân viên, xã viên.

Tham khảo các ví dụ trên, em tự tìm các từ của mình.

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 34 Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận