Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 17: Luyện từ và câu – Tiếng Việt 2 nâng cao

Đề ôn tập từ và câu nâng cao lớp 2 Tuần 17: Phần B – Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỔN TỪ : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ? 1. Từ chỉ đặc điểm nào ở cột B thích hợp vợi từ chỉ con vật ở cột A ? 2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B trong bài tập 1 để đặt câu kiểu Ai thế nào ? M : Con lợn này rất háu ăn. 3. Tìm từ chỉ đặc điểm có thể điền vào chỗ...

Có thể bạn quan tâm:

Đề ôn tập từ và câu nâng cao lớp 2

Tuần 17: Phần B – Luyện từ và câu

MỞ RỘNG VỔN TỪ : TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI CÂU KIỂU AI THẾ NÀO ?

1. Từ chỉ đặc điểm nào ở cột B thích hợp vợi từ chỉ con vật ở cột A ?

Đề ôn tập từ và câu nâng cao lớp 2

2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A và cột B trong bài tập 1 để đặt câu kiểu Ai thế nào ?

M : Con lợn này rất háu ăn.

3. Tìm từ chỉ đặc điểm có thể điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ so sánh sau đây :

… như rùa …như thỏ đế
… như trâu … như sóc
… như cắt … như sên
… như mắt mèo … như trứng gà bóc.

Hướng dẫn làm bài

1. Từ ở cột B thích hợp với từ ở cộ.t A :

– nhanh : chó, mèo, thỏ

– chậm chạp : trâu

– khôn : chó, mèo

– trung thành : chó

– nhát : thỏ

– háu ăn : lợn

– khoẻ : trâu

– ăn no lại nằm : lợn

2. Dựa vào câu mẫu đã cho, em tự đặt câu.

3. Các thành ngữ đã điền từ hoàn chỉnh :

Chậm như rùa

Nhát như thỏ đế

Khoẻ như trâu

Nhanh như sóc

Nhanh như cắt

Chậm như sên

Xanh như mắt mèo

Trắng như trứng gà bóc

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 17: Phần Tập làm văn tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: