Bài luyện tập – Định lí – Các dạng toán và phương pháp giải toán 7

Bài tập luyện tập về định lí Dạng 1. 1. Trong các câu sau, câu nào cho một định lí? a) Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia. b) Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì cắt đường thẳng kia. c) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó...

Có thể bạn quan tâm:

Bài tập luyện tập về định lí

Dạng 1.

1. Trong các câu sau, câu nào cho một định lí?

a) Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.

b) Đường thẳng nào vuông góc với một trong hai đường thẳng cắt nhau thì cắt đường thẳng kia.

c) Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

d) Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song.

Dạng 2.

2. Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của các định lí:

a) Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu hai đường thẳng song song cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau.

Dạng 3.

3.

Cho định lí: ”Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” (xem hình bên)

a) Ghi giả thiết, kết luận của định lí.

b) Điền vào chỗ trống (…) trong chứng minh định lí trên:

Bài tập luyện tập về định lí

4. Dạng 4. Diễn đạt bằng lời các định lí sau (hình dưới đây).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: