Bài luyện tập chương 6 – Sách bài tập môn Hóa học lớp 8 – hoc360.net

Bài luyện tập chương 6 BÀI 44 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6 44.1 Cân 10,6 g muối cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 Ta được dung dịch có khối lượng riêng là 1,05 g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế. 44.2 Có : và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha...

Có thể bạn quan tâm:

Bài luyện tập chương 6

BÀI 44 : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 6

44.1 Cân 10,6 g muối {Na_2CO_3} cho vào cốc chia độ. Rót vào cốc khoảng vài chục mililít nước cất, khuấy cho muối tan hết. Sau đó rót thêm nước vào cốc cho đủ 200 Ta được dung dịch {Na_2CO_3} có khối lượng riêng là 1,05 g/ml. Hãy tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế.

44.2 Có : {C_{11}SO_4} và nước cất. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế để có được những sản phẩm sau :

Loading…

a) 50 ml dung dịch {C_{11}SO_4} có nồng độ IM.

b) 50 g dung dịch {C_{11}SO_4} có nồng độ 10%.

44.3 Bảng dưới đây cho biết độ tan cùa một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ :

Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chất tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

a) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25°c và 55°c.

b) Tính số gam muối tan trong :

– 200g nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°c.

– 2kg nước để có dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 50°c.

44.4 Người ta pha chế một dung dịch NaCl ở 20°c bằng cách hoà tan 23,5 g NaCl trong 75 g nước. Căn cứ vào đô tan của NaCl trong nước {S}_{NaCl {(20C)} } = 32 g, hãy cho biết dung dịch NaCl đã pha chế là bão hoà hay chưa bão hoà. Nếu dung dịch NaCl là chưa bão hoà, làm thế nào để có được dung dịch NaCl bão hoà ở 20°c ?

44.5 Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lít dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 1M từ {H_2SO_4} có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml.

44.6*. A là dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 0,2M. B là dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 0,5M.

a) Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích {V}_{A} : {V}_{B} = 2 : 3 được dung dịch Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch C.

b) Phải trộn A và B theo tỉ lệ nào về thể tích để được dung dịch {H_2SO_4} có nồng độ 0,3M ?

44.7*. Có 200 g dung dịch NaOH 5% (dung dịch A).

a) Cần phải trộn thêm vào dung dịch A bao nhiêu gam dung dịch NaOH 10% để được dung dịch NaOH 8% ?

b) Cần hoà tan bao nhiêu gam NaOH vào dung dịch A để có dung dịch NaOH 8% ?

Làm bay hơi nước dung dịch A, người ta cũng thu được dung dịch NaOH 8%. Tính khối lượng nước đã bay hơi.

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: