Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 R phụ thuộc p 9.1 (SBT, trang 24) Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Sắt B. Nhôm C. Bạc D. Đồng Đáp án: Chọn C. Kim loại nào có điện trở suất nhỏ nhất thì kim loại đó dẫn điện tốt nhất. Trong bảng điện trở suất, bạc là chất có điện trở suất nhỏ nhất nên bạc dẫn điện tốt nhất. 9.2 (SBT, trang 24) Trong số các...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 R phụ thuộc p

9.1 (SBT, trang 24) Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

A. Sắt

B. Nhôm

C. Bạc

D. Đồng

Đáp án:

Chọn C.

Kim loại nào có điện trở suất nhỏ nhất thì kim loại đó dẫn điện tốt nhất. Trong bảng điện trở suất, bạc là chất có điện trở suất nhỏ nhất nên bạc dẫn điện tốt nhất.

9.2 (SBT, trang 24) Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

A. Vonfram

B. Sắt

C. Nhôm

D. Đồng

Đáp án:

Chọn B.

Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram thì sắt là chất có điện trở suất lớn nhất nên sắt dẫn điện kém nhất.

9.3 (SBT, trang 24) Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R_{1} , dây thứ hai bằng đồng có điện trở R_{2} và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R_{3} . Khi so sánh các điện trở này, ta có:

A. R_{1} > R_{2} > R_{3}

B. R_{1} > R_{3} > R_{3}

C. R_{2} > R_{1} > R_{3}

D. R_{1} < R_{2} < R_{3}

Đáp án:

Chọn D.

9.4 (SBT, trang 24) Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2 mm^{2} . Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10^{-8} Ω.m.

Giải:

Điện trở của dây đồng là:

9.5 (SBT, trang 24) Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1 mm^{2} .

a. Tính chiều dài dây dẫn, biết khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m^{3} .

b. Tính điện trở của cuộn dây này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10^{-8} Ω.m.

Giải:

Chiều dài của dây dẫn là:

Điện trở của cuộn dây là:

9.6 (SBT, trang 25) Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

B. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.

C. Các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.

D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

Đáp án:

Chọn D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

9.7 (SBT, trang 25) Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10^{-8} Ωm, của vônfram là 5,5.10^{-8} Ωm, của sắt là 12,0.10^{-8} Ωm. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?

A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm.

B. Vonfram dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.

C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt.

D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfram.

Đáp án:

Chọn C.

9.8 (SBT, trang 25) Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

A. Dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm.

B. Đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

C. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và tốt hơn nhôm.

D. Đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm.

Đáp án:

Chọn B.

Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm.

9.9 (SBT, trang 25) Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây dẫn và với điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn.

Đáp án:

Chọn D.

9.10 (SBT, trang 26) Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm^{2} và có điện trở suất là 0,4.10^{-6} Ωm.

a. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này.

b. Mắc cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một điện trở có trị số 5Ω và đặt hai đầu đoạn mạch nối tiếp này một hiệu điện thế là 3V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây điện trở.

Giải:

a) Chiều dài của dây dẫn là:

b) Vì cuộn dây mắc nối tiếp với điện trở nên:

=> U_{cd} = 2V

Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là 2V.

9.11 (SBT, trang 26) Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10^{-6} Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m. Hỏi dây nung này phải có đường kính tiết diện là bao nhiêu?

Giải:

Tiết diện của dây dẫn là:

Đường kính tiết diện của dây dẫn là:

Từ công thức:

suy ra :

Dây nung phải có đường kính tiết diện là 0,5mm.

9.12 (SBT, trang 26) Ở các nhà cao tầng người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt, có điện trở suất là 12,0.10^{-8} Ωm. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm.

Giải:

Tiết diện của dây sắt là:

Điện trở của dây sắt là:

9.13 (SBT, trang 26) Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.

Giải bài tập vật lý 9 R phụ thuộc p

Đáp án:

a – 3; b – 4; c – 1.

Xem thêm Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Giải bài tập SBT Vật Lý 9 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: