Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng 32.1 (SBT, trang 71) Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống: a. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây. b. Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến đổi thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện… Lời giải: Từ thích hợp để điền vào chỗ trống: a) Biến thiên...

Có thể bạn quan tâm:

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

32.1 (SBT, trang 71)

Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống:

a. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.

b. Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến đổi thì trong cuộn dây dẫn xuất hiện…

Lời giải:

Từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a) Biến thiên của số đường sức từ.

b) Dòng điện cảm ứng.

32.2 (SBT, trang 71)

Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Giải:

Chọn C.

32.3 (SBT, trang 71)

Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

Lời giải:

Khi quay nam châm trước cuộn dây dẫn kín, mỗi cực của nam châm luân phiên lại gần và ra xa đầu ống dây. số đường sức từ xuyên qua tiết diện s của cuộn dây luân phiên tăng, giảm (biến thiên) nên trong cuộn dây dẫn kín xuât hiện dòng điện cảm ứng.

32.4 (SBT, trang 71)

Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ cho ta một dòng điện cảm ứng liên tục.

Giải:

Nam châm được gắn cố định vào tay quay. Khi quay liên tục tay quay thì nam châm sẽ quay liên tục làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín liên tục biến đổi, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng liên tục.

Sơ đồ thiết kế:

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

32.5 (SBT, trang 72)

Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

A. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn.

B. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng.

C. Khi không có đường sức từ nào xuyên qua tiết diện cuộn dây.

D. Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây biến thiên.

Giải:

Chọn D.

32.6 (SBT, trang 72)

Trên hình 32.2, thanh nam châm chuyển động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây?

A. Chuyển động từ ngoài vào trong ống dây.

B. Quay quanh trục AB.

C. Quay quanh trục CD.

D. Quay quanh trục PQ.

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

Giải:

Chọn D.

32.7 (SBT, trang 72)

Trên hình 32.3, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng hay không? Vì sao?

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

Giải:

Khi khung dây quay quanh trục pọ thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng vì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây không thay đổi.

32.8 (SBT, trang 72)

Một HS nói rằng: “Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu này đúng hay sai? Tại sao?

Giải:

Lời phát biểu đó là sai, vì:

Nếu cuộn dây dẫn kín và thanh nam châm đặt rất xa nhau, dù cho chúng có chuyến động tương đối so vói nhau thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây cũng bằng không, nên trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Một ví dụ khác được mô tả trong thí nghiệm ở hình vẽ sau:

Giải bài tập vật lý 9 dòng điện cảm ứng

Khi cuộn dây dẫn kín đứng yên, thanh nam châm quay quanh trục PQ thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải bài tập vật lý 9 · Vật lý 9
Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: