Bài 25 lý 7: Hiệu điện thế – sgk trang 69

Trang 69 - sgk vật lí 7 Tìm hiểu vôn kế 1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b. 2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số? 3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.Vôn kếGHĐĐCNN Hình 25.2a Hình 25.2b .........V .........V ........V ........V4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3). 5. Hãy nhận biết chổt...

Có thể bạn quan tâm:

Trang 69 – sgk vật lí 7

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Vôn kế GHĐ ĐCNN

Hình 25.2a

Hình 25.2b

………V

………V

……..V

……..V

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: