Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại 23.1 Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm A. Cu, Al, B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. 23.2 Cho 28 g Fe vào dung dịch AgNO3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là A. 108 g. B. 162 g. C. 216 g. D. 154 g. 23.3 Điện phân 400 ml dung dịch...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

23.1 Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm

A. Cu, Al,

B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, Mg.

D. Cu, Al2O3, MgO.

23.2 Cho 28 g Fe vào dung dịch AgNO3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 108 g.

B. 162 g.

C. 216 g.

D. 154 g.

23.3 Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là

A. 1,28 g.

B. 0,32 g.

C. 0,64 g.

D. 3,2 g.

23.4 Cuốn một sợi dây thép vào một thanh kim loại rồi nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng. Quan sát thấy bọt khí thoát ra rất nhanh từ sợi dây thép. Thanh kim loại đã dùng có thể là

A. Cu.

B. Ni.

C. Zn.

D. Pt.

23.5 Ngâm một lá Zn vào dung dịch Hơ thấy bọt khí thoát ra ít và chậm. Nếu nhỏ thêm vào vài giọt dung dịch X thì thấy bọt khí thoát ra rất nhiều và nhanh. Chất tan trong dung dịch X là

A. H2SO4.

B. FeSO4.

C. NaOH.

D. MgSO4.

23.6 Cắm 2 lá kim loại Zn và Cu nối với nhau bằng một sợi dây dẫn vào cốc thuỷ tinh. Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thuỷ tinh đó thấy khí H2 thoát ra từ lá Cu. Giải thích nào sau đây không đúng với thí nghiệm trên ?

A. Cu đã tác dụng với H2SO4 sinh ra H2.

B. Ở cực dương xảy ra sự khử H+: 2H++ 2e → H2 .

C. Ở cực âm xảy ra sự oxi hoá Zn : Zn → Zn2+ + 2e.

D. Zn bị ăn mòn điện hoá và sinh ra dòng điện.

23.7 Để các hợp kim : Cu-Fe (1) ; Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm. Hợp kim trong đó sắt bị ăn mòn là

A. (1), (2).

B. (2), (3).

C. (1), (3).

D. (1), (2), (3).

23.8 Trình bày phương pháp hoá học để có thể tách riêng từng kim loại ra khỏi một dung dịch có chứa các muối:

a) FeSO4 và CuSO4.

b) NaCl và CuCl2.

23.9 Trình bày sơ đồ tách riêng từng kim loại từ hỗn hợp các kim loại: Cu, Fe, Al, Ag.

23.10 Hoà tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Xác định kim loại M.

23.11 Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 g một muối nitrat kim loại M hoá trị không đổi được 4 gam oxit và hỗn hợp khí NO2 và O2. Xác định công thức muối của kim loại M.

Xem Đáp án Bài 23 – Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: