Tải nhanh Bản kiểm điểm Đảng Viên ngành y tế cuối năm 2019 mẫu hay nhất đầu năm 2020

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây. bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12. bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12. bản kiểm điểm đảng viên.   Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên y tế cuối năm 2019 đầu năm 2020 cho cán bộ và công chức viên chức Nội dung cơ bản của Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế như...

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm : viết bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 tại đây.

. . .

 

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên y tế cuối năm 2019 đầu năm 2020 cho cán bộ và công chức viên chức

Nội dung cơ bản của Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế như sau:

ĐẢNG BỘ……………………………..

Chi bộ………………….……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….………, ngày… tháng….. năm 20

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………..……………….………………….. Ngày sinh:………………

Chức vụ Đảng:……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Chi bộ:……………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư tưởng chính trị

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.

– Thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không được làm.

– Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.

– Tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (bao gồm cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư chú theo quy định.

+ Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao phó.

+ Là một bác sĩ, tôi luôn tận tình với công việc, không để sai sót trong chuyên môn, không gây phiền hà, sách nhiễu cho bệnh nhân, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Đối với nhiệm vụ trưởng khoa: Tôi luôn tự học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm quản lý.

+ Đối với nhiệm vụ của một Chi ủy viên, tôi luôn làm tốt các nhiệm vụ mà bí thư giao phó; cùng với cấp ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hằng tháng.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình,ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên giao phó.

– Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định thực hiện các nội quy quy chế cuả tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đầy lùi hạn chế

– Lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tôi trong năm…… Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NGƯỜI KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ họ và tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét đánh giá của chi uỷ, chi bộ:

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………….…..…………………

2. Chi bộ phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

……….……………………………………………………..…………………………………… ……….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

T/M CHI BỘ

(ký, ghi rõ họ và tên)

3. Đảng uỷ phân loại chất lượng:………..…………………………………………………….

……….……………………………………………………..……………………………………

T/M ĐẢNG UỶ

(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên ngành y tế:

 

Đó là yêu cầu trong hướng dẫn 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Yêu cầu việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Các Đảng viên sau khi tham gia lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) sẽ phải viết báo cáo thu hoạch. Sau học tập, quán triệt, mỗi đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế file.DOC Tại Đây

Trên đây là form chuẩn theo mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế cuối năm cho cán bộ và công viên chức mới nhất, bạn có thể đọc nghiên cứu thật kĩ rồi tải về sử dụng khi cần. Cách viết bản tự kiểm điểm cá nhân nên tuân thủ các nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, không giấu diếm để chi ủy, chi bộ dễ dàng đưa ra đánh giá cuối cùng về chất lượng của đảng viên.

Quan tâm tới mẫu bản kiểm điểm cá nhân vui lòng xem tại đây: Bản kiểm điểm cá nhân

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: