Apache Server không thể kết nối tới MySQL Server khác

| Tin mới | Tag:

Apache Server không thể kết nối tới MySQL Server khác.

1. Hãy kiểm tra iptables service trên cả 2 server xem đã mở cổng cho mysql chưa (3306?)

2. Kiểm tra MySQL Server xem user đó có quyền kết nối chưa ([email protected])?

MySQL

SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;

1

SELECT User, Host, Password FROM mysql.user;

3. Nếu 1 và 2 đều chuẩn thì chạy lệnh này

setsebool -P httpd_can_network_connect_db=1

1

setsebool -P httpd_can_network_connect_db=1

Bình luận
0

Bình luận