Phương trình đường tròn (Phần lí thuyết )- Giải bài tập hình học 10

Rate this post

Phương trình đường tròn (Phần lí thuyết )- Giải bài tập hình học 10

PHẦN A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước

Phương trình đường tròn có tâm I(a;b) bán kính R có dạng:

Nhận xét

2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm M0(x0;y0) nằm trên đường tròn:

Phương trình tiếp tuyến ∆ của đường tròn (C) tại điểm Mo là :

– Cho đường tròn (C) tâm I(a;b) , bán kính R và đường thẳng ∆: Ax + By + C = 0.

Đường thẳng ∆ tiếp xúc với đường tròn (C) khi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top