Ôn tập : Luyện tập trang 87 SGK – Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 708 : 354 b) 704 : 234

7552 : 236 8770 : 365

9060 : 453 6260 :156

Bài giải :

708 : 345 = 2 7552 : 236 = 32 9060 : 453 = 20704 : 234 = 3 (dư 2) 8770 : 365 = 24 (dư 10) 6260 :156 = 40 (dư 20)

Câu 2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Tóm tắt

Mỗi hộp 120 gói : 24 hộp

Mỗi hộp 160 gói : …. hộp

Bài giải:

Số gói kẹo có trong 24 hộp là:

120 x 24 = 2880 (gọi)

Số hộp để xếp hết số gói kẹo là:

2880 : 160 = 18 (hộp)

Đáp số: 18 hộp kẹo.

Câu 3. Tính bằng hai cách:

a) 2205 : (35 x 7) b) 3332 : ( 4 x 49 )

Bài giải :

a) 2205 : (35 x 7)

Cách 1: 2205 : (35 x 7) = 2205 : 245 = 9

Cách 2: 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

Cách 3: 2205 : (35 x 7) = 2205 : 7 : 35 = 315 : 35 = 9

b) 3332 : (4 x 49)

Cách 1: 3332 : (4 x 49) = 3332 : 196 = 17

Cách 2: 3332 : (4 x 49) = 3332 : 4 : 49 = 833 : 49 = 17

Cách 3: 3332 : (4 x 49) = 3332 : 49 : 4 = 68 : 4 = 17.

Xem thêm Chia cho số có ba chữ số tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận