Lũy thừa của một số hữu tỉ toán 7

| Tin mới | Tag:
Rate this post

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận