Lũy thừa của một số hữu tỉ toán 7

Ngày 04/10 năm 2018 | Tin mới | Tag:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên 2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số 3. Lũy thừa của lũy thừa Share Tweet Email Related

Rate this post

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm