Lỗi tranh chấp port giữa các trình server (apache, iis,…) trên Windows

Ngày 24/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Thông thường lỗi Webserver hay bị nhất là bị trùng port connection. Ví dụ: trên máy có cài IIS, sử dụng Port 80; Skype dùng port 80; Apache cũng dùng port 80 nên bị tranh chấp => Lỗi. Mặc định khi cài Wamp, Apache sẽ dùng với port 80. Kiểm tra xem Apache có bị tranh chấp port 80 với...

Rate this post

Thông thường lỗi Webserver hay bị nhất là bị trùng port connection.

Ví dụ: trên máy có cài IIS, sử dụng Port 80; Skype dùng port 80; Apache cũng dùng port 80 nên bị tranh chấp => Lỗi.

Mặc định khi cài Wamp, Apache sẽ dùng với port 80.

Kiểm tra xem Apache có bị tranh chấp port 80 với các ứng dụng khác? Click biểu tượng wampserver ở system tray => Apache => Service => Test Port 80.

Nếu ra thông báo có bị tranh chấp port 80 thì: vào ứng dụng tranh chấp đó tắt đi hoặc đổi sang port khác.
+ Ví dụ đổi port kết nối của Skype: Skype => Tools => Options => Advanced => Connection. Không chọn Mục: Use port 80 and 553 as alternatives for incoming connections. Skype sẽ kết nối với port được cấu hình trong mục Use port ***xx for incoming connections.

+ Tranh chấp port 80 với IIS. Start-> Run, gõ inetmgr và stop IIS.

+ Trường hợp nữa là khi vào test port 80 có thông báo là cổng 80 đã được sử dụng bởi :

     Microsoft HTTPAPI/2.0 
thì các bạn vào Services và stop cái dòng :

      SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)

 Lỗi tranh chấp port giữa các trình server (apache, iis,...) trên Windows

– Còn 1 trường hợp lỗi kết nối với Web server thường gặp nữa là: Trên máy cài chương trình Antivirus có FireWall chặn kết nối đến Web server, chặn các dịch vụ của Web server. 

Giải pháp: Cho các dịch vụ của Web server vào danh mục an toàn trong Firewall của trình Antivirus.

Có thể bạn quan tâm