Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

36. Áp dụng quy tắc khai phương một thương, hãy tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 36 tại đây.

37. Áp dụng quy tắc chia hai căn bậc hai, hãy tính

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 37 tại đây.

38. Cho các biểu thức

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

a) Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa.

b) Với giá trị nào của x thì A = B ?

>> Xem thêm đáp án câu 38 tại đây.

39.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 39 tại đây.

40. Rút gọn các biểu thức

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 40 tại đây.

41. Rút gọn các biểu thức :

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 41 tại đây.

42.Rút gọn biểu thức với điều kiện đã cho của x rồi tính giá trị của nó:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 42 tại đây.

43*. Tìm x thỏa mãn điều kiện:

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 43 tại đây.

44. Cho hai số a, b không âm. Chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ?

>> Xem thêm đáp án câu 44 tại đây.

45. Với a ≥ 0 và b > 0 , chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 45 tại đây.

46. Với a dương, chứng minh

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

>> Xem thêm đáp án câu 46 tại đây.

Bài tập bổ sung

4.1.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Hãy chọn đáp án đúng.

>> Chọn B

>> Xem thêm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận