Hướng dẫn giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Rate this post

Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3.1

x = 0; x = -frac{4}{7} .

Bài 3.2

Loading…

Giải bài tập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3.3

x = -3 ±sqrt{17} .

Bài 3.4

Chọn D.

Bài 3.5

Chọn C.

Bài 3.6

Chọn A.

Bài 3.7

m = 0; m = -1.

Bài 3.8

m = 0; m = frac{19}{4} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top