Hướng dẫn giải bài 8 trang 40 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 8 trang 40 sách giáo khoa Hình học 12

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và (O’;r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO’ = r . Một hình nón có đỉnh là O’ và có đáy là hình tròn (O;r).

a) Gọi S1 là diện tích xung quanh của hình trụ và S2 là diện tích xung quanh của hình nón, hãy tính tỉ số S1/S2.

b) Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỉ số thể tích hai phần đó.

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường sinh của hình nón là:

(với S1, S2 lần lượt là diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón).

Vậy tỉ số giữa S1 và S2 là:

Gọi V1 là thể tích của khối nón, V2 là thể tích phần còn lại của khối trụ.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận