Hướng dẫn giải bài 4.41 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Hướng dẫn giải bài 4.41 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Bài 4.41 :

Do đó, f( x_n ) có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Nếu số dương này là 1 thì f(x_n ) > 1 kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Nói cách khác, luôn tồn tại số a sao cho f(a) > 1 (1)

Do đó, f(x_n )có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Nếu số dương này là 1 thì f(x_n ) > 1 kể từ số hạng nào đó trở đi. Nói cách khác, luôn tồn tại b sao cho f (b)>1 hay f(b)<1 (2)

– Từ (1) và (2) suy ra f(a)f(b) < 0

Mặt khác, f(x)f(x) hàm đa thức liên tục trên R nên liên tục trên [a; b]

Do đó, phương trình f(x) = 0 luôn có nghiệm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận