Hướng dẫn giải bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Rate this post

Bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. z + overline{z} ∈ R

B. z. overline{z} ∈ R

C. z – overline{z} ∈ R

D. z^{2}.(overline{z})^{2} ∈ R

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top