Hướng dẫn giải bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.

Hướng dẫn giải

Ta có thể phân chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành năm khối tử diện lần lượt B như sau:

AB’CD’; A’AB’D’; BACB’; C’B’CD’; DACD’

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận