Hướng dẫn giải bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

Rate this post

Bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

Hướng dẫn giải

Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có:

Từ đó ta tính được M(5/6;0;7/6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top