Hướng dẫn giải bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Rate this post

Bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

Hướng dẫn giải

Ta có overrightarrow{n} . overrightarrow{M_{0}M_{0}'} = -4 + 28 – 24 = 0.

. Vậy đường thẳng d và d’ đồng phẳng và khác phương, nên d và d’ cắt nhau.

(tọa độ M0 không thỏa mãn d’) nên hai đường thẳng d và d’ song song.

c) d có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d}} =(1;3;2)

d’ có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d'}} =(0;0;5)

Ta có M0(0;0;1) d

Vậy d và d’ là hai đường thẳng chéo nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top