Hướng dẫn giải bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

a) (α1):3x2y3z+5=0 (α1):9x6y9z5=0

b) (α2):x2y+z+3=0 (α2):x2yz+3=0

c) (α3):xy+2z4=0 (α3):10x10y+20z40=0

Hướng dẫn giải

a) (α1)//(α1)

b) (α2) cắt (α2)

c) (α3)(α3)

Bình luận
0

Bình luận