Hướng dẫn giải bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

Ngày 19/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12 Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây: a) (α1):3x−2y−3z+5=0 (α′1):9x−6y−9z−5=0 b) (α2):x−2y+z+3=0 (α′2):x−2y−z+3=0 c) (α3):x−y+2z−4=0 (α′3):10x−10y+20z−40=0 Hướng dẫn giải a)...

Rate this post

Bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

a) (α1):3x2y3z+5=0 (α1):9x6y9z5=0

b) (α2):x2y+z+3=0 (α2):x2yz+3=0

c) (α3):xy+2z4=0 (α3):10x10y+20z40=0

Hướng dẫn giải

a) (α1)//(α1)

b) (α2) cắt (α2)

c) (α3)(α3)

Có thể bạn quan tâm