Hướng dẫn giải bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

Hướng dẫn giải

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

Bình luận
0

Bình luận