Hướng dẫn giải bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Ngày 18/05 năm 2018 | Học tập | Tag:

Bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Từ đồ thị của hàm số y= , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau: Hướng dẫn giải a) Đồ thị của hàm sốy= nhận được từ đồ thị của hàm số y= bằng phép tịnh tiến song song với trục tung xuống dưới 2 đơn vị b) Đồ thị của hàm số y=y= nhận được từ đồ thị của hàm số y=bằng phép tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên 2...

Rate this post

Bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Từ đồ thị của hàm số y= 3^{2} , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) Đồ thị của hàm sốy= 3^{x} -2 nhận được từ đồ thị của hàm số y=3^{x} bằng phép tịnh tiến song song với trục tung xuống dưới 2 đơn vị

b) Đồ thị của hàm số y=y=3^{x} +2 nhận được từ đồ thị của hàm số y=3^{x} bằng phép tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên 2 đơn vị

– Phần đồ thị của hàm số y=3^{x} -2 ứng với 3^{x} -2 ≥0 (nằm phía trên trục hoành).

– Phần đối xứng qua trục hoành của đồ thị hàm số 3^{x} -2 ứng với 3^{x} -2 < 0

dưới đây:

với đồ thị của hàm số

(hình bên dưới)

Có thể bạn quan tâm