Hướng dẫn giải bài 1 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 1 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng.

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

a) Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng (xem phần Kiến thức cần nhớ mục 1a, bài Nguyên hàm).

b) Nêu phương pháp tính nguyên hàm từng phần. Cho ví dụ minh họa.

Xem phần Kiến thức cần nhớ mục 1a, bài Nguyên hàm.

Ví dụ minh họa: ∫ lnx dx

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận