Hướng dẫn giải bài 1.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Hướng dẫn giải bài 1.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

1.6

a) cos2(x + kπ) = cos(2x + k2π) = cos2x, kZ.

Vậy hàm số y = cos 2x là hàm số chẵn, tuần hoàn, có chu kì là π.

Đồ thị hàm số y = cos 2x

Loading…

b) Đồ thị hàm số y = |cos 2x|

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận