Hướng dẫn giải bài 1.37 – Số gần đúng. Sai số

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.37 1.37 Nếu lấy bằng 1,73 thì vì 1,73 < = 1,7320508.. <1,741, nên ta có |−1,73| < |1,73 − 1,74| = 0,01 Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01 Tương tự, nếu lấy bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. Nếu lấy ...

Rate this post

Hướng dẫn giải bài 1.37

1.37

Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,73 thì vì 1,73 < sqrt 3 = 1,7320508.. <1,741, nên ta có

|sqrt 3 1,73| < |1,73 1,74| = 0,01

Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01

Tương tự, nếu lấy sqrt 3 bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,7321 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Có thể bạn quan tâm