Hướng dẫn chữa bài 6.21 – Sách bài tập Đại số 10

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hướng dẫn chữa bài 6.21 6.21 Ta có Vì 1 + cosα ≥ 0 và 1 + sinα ≥ 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có giá trị là số âm. Share Tweet Email Related

Rate this post

Hướng dẫn chữa bài 6.21

6.21

Ta có

Hướng dẫn chữa bài 6.21

Vì 1 + cosα ≥ 0 và 1 + sinα ≥ 0 cho nên biểu thức đã cho không thể có giá trị là số âm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm